Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 04.12.2012 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 04.12.2012 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 349 /23.11.2012 г. – ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 350 /23.11.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 346 /29.10.2012 г. – ОТНОСНО: Определяне на южната част на ул. „Потсдам“ за платено паркиране в участъка след ул. „Проф. Баларев“ до входа за двора на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ по приложени схеми
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 356 /23.11.2012 г. – ОТНОСНО: обявяване на имот, в град Мартен, частна общинска собственост, в имот, публична общинска собственост по реда на чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС.
Вносител: КМЕТ
5. Контролен лист № 357 /23.11.2012 г. – ОТНОСНО: Определяне размера на такса битови отпадъци за висшите училища на територията на общината : РУ „Ангел Кънчев“ – Русе и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, филиал Русе
Вносител: Общински съветници

6. Контролен лист № 357 /23.11.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Николово.
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 358 /23.11.2012 г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 359 /30.08.2012 г. – ОТНОСНО: Съгласуване на Годишен план за 2013 г. и актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2011-2013 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит” в Община Русе
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 360 /23.11.2012 г. – ОТНОСНО: Избор на управител на „ Обреден дом” ЕООД
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 364 /23.11.2012 г. – ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – изменение на план за улична регулация / ИПУР / на ул. „Панайот Волов” в с. Николово от О.Т. 49 до О.Т. 434 и обособяване на квартали 128, 129 по регулационния план на селото.
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 365 /23.11.2012 г. – ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие на Общински съвет Русе по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ за прокарване на външен водопровод и ел. кабел, захранващи ПИ 63427.95.28 в местност „Кадишева нива”, землище на гр. Русе
Вносител: КМЕТ

12. Контролен лист № 366 /23.11.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Решение за прекратяване безвъзмездно право на ползване, учредено в полза на Народно читалище „Христо Ботев – 1908” – гр. Русе.
Вносител: КМЕТ

13. Контролен лист № 367 /23.11.2012 г. – ОТНОСНО: Промяна границите на урегулирани поземлени имоти със съгласието на собствениците по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията
Вносител: КМЕТ

14. Контролен лист № 369 /26.11.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 22 на Общински съвет- Русе за осъществяване на публично- частни партньорства
Вносител: КМЕТ

15. Контролен лист № 373 /26.11.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 63427.152.13 в местност „Нови Халваджи” по кадасатралната карта на гр. Русе
Вносител: КМЕТ

16. Контролен лист № 374 /26.11.2012 г. – ОТНОСНО: Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране от Национален Доверителен ЕкоФонд на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ „Радост“ в гр. Русе“
Вносител: КМЕТ

17. Контролен лист № 375 /26.11.2012 г. – ОТНОСНО: Предложение за кандидатстване с проектно предложение от Община Русе по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „ Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”
Вносител: КМЕТ

18. Контролен лист № 376 /26.11.2012 г. – ОТНОСНО: Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по проект BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността“, приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Вносител: КМЕТ

19. Контролен лист № 381 /26.11.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за Символиката на Община Русе, Раздел VІ, Национална литературна награда „Елиас Канети”
Вносител: КМЕТ

20. Контролен лист № 382 /26.11.2012 г. – ОТНОСНО: Удостояване на Васил Първанов със званието „Почетен гражданин на град Русе“
Вносител: КМЕТ

21. Контролен лист № 383 /26.11.2012 г. – ОТНОСНО: „Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе”
Вносител: Общински съветници

22. Контролен лист № 384 /26.11.2012 г. – ОТНОСНО: Одобряване на нова структура на дейност „Общинската администрация” и промяна на численост в местните дейности в сила от 01.01.2013г.
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /