Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 15.01.2013 г. от 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 15.01.2013 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 1 /07.01.2013 г. – ОТНОСНО: Запазване на цените по Наредба №2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 3 /07.01.2013 г. – ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно за управление, за срок до 30.10.2014 г. на част от недвижим имот-частна общинска собственост намиращ се в гр. Русе, ул. „Фердинанд” № 3а, на Министерство на образованието, младежта и науката, за нуждите на проект ВG 051РО001-4.3.02-001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 5 /07.01.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 6 /07.01.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 7 /07.01.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00кв.м. по чл.57 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

6. Контролен лист № 8 /07.01.2013 г. – ОТНОСНО: : Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 11 /07.01.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане на решение за потвърждаване становище на Комисията по общинска собственост при Община Русе, изразено във връзка с искане на гражданин вх. № ОИ-05-1/02.08.2012 г., разгледано под точка 6 от дневния ред на заседание на същата, провело се на 09.11.2012 г. и постановяване на отказ за учредяване право на пристрояване.
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 13 /07.01.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработвне на проект за подробен устройствен план на поземлен имот с идентификатор 63427.150.227 по кадастралната карта на гр, Русе, находящ се в местността „Караманлийка“
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 14 /07.01.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие на Общински съвет Русе по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ за прокарване на ел. кабел, захранващ ПИ 87700.24.11 / 024011 / в местност „Пунарлъка”, землище на с. Ястребово
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 16 /07.01.2013 г. – ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.02.2013г
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 20 /07.01.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение на Наредба 7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на
Вносител: КМЕТ

12. Контролен лист № 21 /07.01.2013 г. – ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2012 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2013 г
Вносител: КМЕТ

13. Контролен лист № 23 /07.01.2013 г. – ОТНОСНО: Допълнение на решение №415, прието с протокол №18 / 13.12.2012г. относно: Предложение за кандидатстване с проектно предложение от Община Русе по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „ Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012
Вносител: КМЕТ

14. Контролен лист № 24 /07.01.2013 г. – ОТНОСНО: Годишен отчет за 2012 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2011 – 2015 г.
Вносител: КМЕТ

15. Контролен лист № 25 /07.01.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за периода 01.2013 – 01.2014 година.
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /