Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 12.02.2013 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 12.02.2013 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 30 /01.02.2013 г. – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура за външно водопроводно отклонение до ПИ 509.27 и ПИ 509.28 в местност „Кантона”, землище на с. Басарбово
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 31 /31.01.2013 г. – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП / План за улична регулация / ПУР /, изменение на план за улична регулация / ИПУР /, план за регулация / ПР / и изменение на план за регулация / ИПР / на селищно образувание ДЗС, община Русе
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 32 /01.02.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план към идеен проект за канализация и довеждащ колектор на кв. „Средна кула“ и кв.“Долапите“ – гр. Русе
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 33 /01.02.2013 г. – ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за пристрояване върху общински недвижим имот в град Мартен
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 34 /01.02.2013 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти, частна общинска собственост, град Мартен, квартал 107
Вносител: KMET

6. Контролен лист № 35 /01.02.2013 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в с. Ястребово.
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 36 /01.02.2013 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Николово.
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 37 /01.02.2013 г. – ОТНОСНО: Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово.
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 39 /01.02.2013 г. – ОТНОСНО: Съгласие община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” по проект„Реки на времето”
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 40 /01.02.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане на нов правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност”.
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 41 /01.02.2013 г. – ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на управление за имот – публична държавна собственост по реда на чл. 12, ал. 4, т. 1 от Закона за културното наследство.
Вносител: КМЕТ

12. Контролен лист № 42 /01.02.2013 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 5 /пет/ броя надземни гаражи, ситуирани североизточно от жил. бл. 48 в ЖК „Дружба – 3”, кв.646 по плана на гр. Русе.
Вносител: КМЕТ

13. Контролен лист № 43 /01.02.2013 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 5 /пет/ броя полуподземни гаражи, ситуирани южно от жил. бл. 50а в ЖК „Дружба – 3”, кв.592 по плана на гр. Русе.
Вносител: КМЕТ

14. Контролен лист № 44 /01.02.2013 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 5 /пет/ броя надземни гаражи, ситуирани източно от жил. бл. 50а в ЖК „Дружба – 3”, кв.592 по плана на гр. Русе.
Вносител: КМЕТ

15. Контролен лист № 45 /01.02.2013 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 63427.3.528 по кадастралната карта на гр. Русе.
Вносител: КМЕТ

16. Контролен лист № 46 /01.02.2013 г. – ОТНОСНО: Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се по ул. „Йосиф Дайнелов” № 113 в град Русе
Вносител: КМЕТ

17. Контролен лист № 48 /04.02.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане на План за действие на Община Русе в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014 г.).
Вносител: КМЕТ

18. Контролен лист № 49 /04.02.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане и прилагане на принципите за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа.
Вносител: КМЕТ

19. Контролен лист № 50 /04.02.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на Обща схема за разполагане на Рекламно-информационните елементи /РИЕ/ по чл. 57 от ЗУТ за 2013 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 12 на Общински съвет Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ

20. Контролен лист № 51 /04.02.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – общинска собственост
Вносител: КМЕТ

21. Контролен лист № 52 /04.02.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – общинска собственост
Вносител: КМЕТ

22. Контролен лист № 57 /04.02.2013 г. – ОТНОСНО: Освобождаване от длъжност управителя на „Изкуство-Д.В.” ЕООД
Вносител: КМЕТ

23. Контролен лист № 59 /04.02.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – общинска собственост
Вносител: КМЕТ

24. Контролен лист № 60 /04.02.2013 г. – ОТНОСНО: Утвърждаване на Програма „Спорт” с промяна на Приложение № 3 към Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приети с Решение № 803/25.02.2010г., изменено с Решение № 1113/17.03.2011г., изменено с Решение № 127/22.03.2012г. и трите на ОбС – Русе.
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /