Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 16.04.2013 г. от 16.00 часа

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 16.04.2013 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 104 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”: КОМПОНЕНТ 2 – Разкриване на социални услуги в общността, Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд.
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 106 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Обявяване на общински имоти за имоти-публична общинска собственост.
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 107 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Предложение за кандидатстване с проектно предложение на Община Русе по мярка 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми“ по Приоритетна ос №2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ към Оперативна програма Развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 109 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 110 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: KMET

6. Контролен лист № 111 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 112 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 113 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 114 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 115 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – автомати за топли, безалкохолни
напитки и закуски
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 116 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

12. Контролен лист № 117 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на изменение на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – външно водопроводно отклонение до ПИ 63427.186.13 в местност „Гъстите круши”, землище на гр. Русе
Вносител: КМЕТ

13. Контролен лист № 120 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Придобиване право на собственост върху имот, частна държавна собственост, град Русе, Източна промишлена зона, ІІ-А етап
Вносител: КМЕТ

14. Контролен лист № 134 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – 2014 г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.)
Вносител: КМЕТ

15. Контролен лист № 135 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП / – план за улична регулация / ПУР / в съответствие с ОУП и ГКТП / ПУМ – ІІІ Б клас / за линеен проект за пътна връзка по „Канлъ дере” – Източна промишлена зона на гр. Русе
Вносител: КМЕТ

16. Контролен лист №136 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП / – изменение на план за улична регулация / ИПУР / – реконструкция на ул. „Шипка” – от бул. „Цар Освободител” до бул. „България”, включително транспортните им възли и подобряване параметрите на пешеходния подлез на възела с бул. „България”, шумозащита, инженерни мрежи и улично осветление, озеленяване
Вносител: КМЕТ

17. Контролен лист № 142 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на Задание за проектиране и Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за изграждането на пешеходна връзка (надлез) над булевард „България“ между ж.к. „Родина 3“ и ж.к.„Чародейка“ в района между улици „Кадин мост“ и „Опълченска“
Вносител: КМЕТ

18. Контролен лист № 143 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти с идентификатори 63427. 181.3 и 63427.181.4 по кадастралната карта на гр, Русе, находящи се в местността „Над линията“
Вносител: КМЕТ

19. Контролен лист № 144 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.129 по кадастралната карта на гр, Русе, находящ се в местността „Мерата“
Вносител: КМЕТ

20. Контролен лист № 145 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.608 по кадастралната карта на гр, Русе, находящ се в местността „ПОД ЛЕВЕНТА“
Вносител: КМЕТ

21. Контролен лист № 146 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на Задание за проектиране и Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) – благоустрояване на ул. „Чипровци” – от ул. „Шипка” до ул. „Тича”, Изменение на плана за регулация (ИПР) и План за застрояване (ПЗ) на УПИ-за общественообслужваща сграда в кв.752 и ИПР на УПИ II-за детско заведение и ПРЗ за ново УПИ-за обществено обслужване в кв.753 по плана на гр. Русе
Вносител: КМЕТ

22. Контролен лист № 148 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ

23. Контролен лист № 149 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
Вносител: КМЕТ

24. Контролен лист № 156 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
Вносител: КМЕТ

25. Контролен лист № 157 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на Задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за устройство и изграждане на крайбрежна парково – рекреационна зона на гр. Русе – Изток.
Вносител: КМЕТ

26. Контролен лист № 158 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на Задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за устройство и изграждане на крайбрежна паркова традиционна зона на гр. Русе – Запад.
Вносител: КМЕТ

27. Контролен лист № 159 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Разработване на проектно предложение от Община Русе по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Вносител: КМЕТ

28. Контролен лист № 160 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост.
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /