Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 16.04.2013 г. от 16.00 часа

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 16.04.2013 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 104 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”: КОМПОНЕНТ 2 – Разкриване на социални услуги в общността, Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд.
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 106 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Обявяване на общински имоти за имоти-публична общинска собственост.
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 107 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Предложение за кандидатстване с проектно предложение на Община Русе по мярка 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми“ по Приоритетна ос №2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ към Оперативна програма Развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 109 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 110 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: KMET

6. Контролен лист № 111 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 112 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 113 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 114 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 115 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – автомати за топли, безалкохолни
напитки и закуски
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 116 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

12. Контролен лист № 117 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на изменение на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – външно водопроводно отклонение до ПИ 63427.186.13 в местност „Гъстите круши”, землище на гр. Русе
Вносител: КМЕТ

13. Контролен лист № 120 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Придобиване право на собственост върху имот, частна държавна собственост, град Русе, Източна промишлена зона, ІІ-А етап
Вносител: КМЕТ

14. Контролен лист № 134 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – 2014 г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.)
Вносител: КМЕТ

15. Контролен лист № 135 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП / – план за улична регулация / ПУР / в съответствие с ОУП и ГКТП / ПУМ – ІІІ Б клас / за линеен проект за пътна връзка по „Канлъ дере” – Източна промишлена зона на гр. Русе
Вносител: КМЕТ

16. Контролен лист №136 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП / – изменение на план за улична регулация / ИПУР / – реконструкция на ул. „Шипка” – от бул. „Цар Освободител” до бул. „България”, включително транспортните им възли и подобряване параметрите на пешеходния подлез на възела с бул. „България”, шумозащита, инженерни мрежи и улично осветление, озеленяване
Вносител: КМЕТ

17. Контролен лист № 142 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на Задание за проектиране и Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за изграждането на пешеходна връзка (надлез) над булевард „България“ между ж.к. „Родина 3“ и ж.к.„Чародейка“ в района между улици „Кадин мост“ и „Опълченска“
Вносител: КМЕТ

18. Контролен лист № 143 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти с идентификатори 63427. 181.3 и 63427.181.4 по кадастралната карта на гр, Русе, находящи се в местността „Над линията“
Вносител: КМЕТ

19. Контролен лист № 144 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.129 по кадастралната карта на гр, Русе, находящ се в местността „Мерата“
Вносител: КМЕТ

20. Контролен лист № 145 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.608 по кадастралната карта на гр, Русе, находящ се в местността „ПОД ЛЕВЕНТА“
Вносител: КМЕТ

21. Контролен лист № 146 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на Задание за проектиране и Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) – благоустрояване на ул. „Чипровци” – от ул. „Шипка” до ул. „Тича”, Изменение на плана за регулация (ИПР) и План за застрояване (ПЗ) на УПИ-за общественообслужваща сграда в кв.752 и ИПР на УПИ II-за детско заведение и ПРЗ за ново УПИ-за обществено обслужване в кв.753 по плана на гр. Русе
Вносител: КМЕТ

22. Контролен лист № 148 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ

23. Контролен лист № 149 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
Вносител: КМЕТ

24. Контролен лист № 156 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
Вносител: КМЕТ

25. Контролен лист № 157 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на Задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за устройство и изграждане на крайбрежна парково – рекреационна зона на гр. Русе – Изток.
Вносител: КМЕТ

26. Контролен лист № 158 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на Задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за устройство и изграждане на крайбрежна паркова традиционна зона на гр. Русе – Запад.
Вносител: КМЕТ

27. Контролен лист № 159 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Разработване на проектно предложение от Община Русе по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Вносител: КМЕТ

28. Контролен лист № 160 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост.
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /