Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 14.05.2013 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 14.05.2013 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 163 /30.04.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе.
Вносител: Общински съветници

2. Контролен лист № 165 /30.04.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие на Общински съвет Русе по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ за прокарване на водопровод, захранващ ПИ 509.27 и ПИ 509.28 в местност „Кантона”, землище на с. Басарбово
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 166 /30.04.2013 г. – ОТНОСНО: Разрешение за промяна предназначението на част от УПИ І-за озеленяване и припомпваща станция в кв. 651 е по регулационния план на гр. Русе
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 168 /30.04.2013 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Долапите”, ул. „Хан Пресиян”.
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 172 /30.04.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2012 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители
Вносител: KMET

6. Контролен лист № 173 /30.04.2013 г. – ОТНОСНО: Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост – плувен комплекс в „Парка на младежта”
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 174 /30.04.2013 г. – ОТНОСНО: Промяна в проекта на Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект, който следва да бъде подписан между акционерите в „Проект Русе” АД
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 179 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще” – Компонент 2: „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“ по Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”.
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 180 /30.04.2013 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост.
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 181 /30.04.2013 г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 185 /08.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

12. Контролен лист № 186 /30.04.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане на решение на Общински съвет Русе за изработване на проект за ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУСЕ и одобряване на задание за разработване на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУСЕ
Вносител: КМЕТ

13. Контролен лист № 187 /30.04.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот №503.1281 по кадастралния план на местност „Дрибак“-4,5, с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе
Вносител: КМЕТ

14. Контролен лист № 188 /30.04.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот №503.1332 по кадастралния план на местност „Дрибак“-4,5, с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе
Вносител: КМЕТ

15. Контролен лист № 189 /30.04.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот №503.1439 по кадастралния план на местност „Дрибак“-3,4, с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе
Вносител: КМЕТ

16. Контролен лист №190 /30.04.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за довеждаща инфраструктура и определяне на трасета на водопроводно и газопроводно отклонения и кабелно ел. захранване към поземлен имот с идентификатор 63427.309.30 по кадастралната карта на гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасета на довеждащата инфраструктура
Вносител: КМЕТ

17. Контролен лист № 191 /30.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

18. Контролен лист № 196 /30.04.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за разполагане на мобилна инсталация за оползотворяване на строителни отпадъци
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /