Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 11.06.2013 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 11.06.2013 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 197 /03.06.2013 г. – ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 198 /03.06.2013 г. – ОТНОСНО: Съгласие за продажба на общински терен от 39 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XІІ-716 в кв. 22 по плана на град Мартен
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 205 /03.06.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 на Общински съвет – Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 206 /03.06.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 209 /03.06.2013 г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
Вносител: KMET

6. Контролен лист № 210 /03.06.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 211 /03.06.2013 г. – ОТНОСНО: Избор на вариант за приватизация на ДКЦ 2 ЕООД

Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 212 /03.06.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе“ ЕООД
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 213 /03.06.2013 г. – ОТНОСНО: Подновяване на договорите за управление на общинските търговски дружества-лечебни завдения „Диагностично-консултативен център–1–Русе” ЕООД, „Диагностично-консултативен център–2–Русе” ЕООД, “Комплексен онкологичен център–Русе” ЕООД и „Център за психични заболявания–Русе” ЕООД
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 215 /03.06.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2013 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 216 /03.06.2013 г. – ОТНОСНО: Удостояване на Доц. д-р инж. Владимир Михайлов Витков със званието „Почетен гражданин на град Русе“
Вносител: Общински съветници

12. Контролен лист № 217 /03.06.2013 г. – ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на ПП „ВМРО Българско национално движение”
Вносител: КМЕТ

13. Контролен лист № 218 /03.06.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти с идентификатори 63427. 32.13 и 63427.31.18 по кадастралната карта на гр, Русе, находящи се в местността „Новите лозя“
Вносител: КМЕТ

14. Контролен лист № 222 /03.06.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост
Вносител: КМЕТ

15. Контролен лист № 223 /03.06.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане на Правилник за устройството и дейността на обществения съвет към Общински съвет Русе.
Вносител: Общински съветник

16. Контролен лист №224 /03.06.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе, в изпълнение на поддейност 5.13 от проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе”,договор BG161PO001/1.4-07/2010/001, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г.
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /