Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 02.07.2013 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 226 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Русе“.
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 229 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Съгласие за продажба на общински терен от 12 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ V-407 в кв. 14 по регулационния план на село Николово
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 230 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Удостояване посмъртно на д-р Димитър Стоянов Граматиков със званието „Почетен гражданин на град Русе“ и промяна в наименованието на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 231 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Избор на Управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 232 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2013 г и откриване на процедура за приватизация на имот частна общинска собственост, намиращ се на ул. Рига №10, ж.к. „Здравец-изток”
Вносител: KMET

6. Контролен лист № 233 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот и изградената в него едноетажна сграда със сутерен (бивша баня 5) – гр. Русе, кв. Дружба 2, бул. Гоце Делчев №4, АОС №6691/21.06.2012 г
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 234 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 235 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от терен общинска собственост за разполагане на обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 236 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 239 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения за клубове на политически партии
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 240 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на ПП „ВМРО Българско национално движение”
Вносител: Общински съветници

12. Контролен лист № 242 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за съоръжение за първоначално разтоварване на улова в ПИ с идентификатори 3.510, 3.511, 132.6 и 132.1 в гр. Русе
Вносител: КМЕТ

13. Контролен лист № 243 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот №503.2426 по кадастралния план на местност „Дрибак“-4,5, с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе
Вносител: КМЕТ

14. Контролен лист № 244 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.145.87 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Кадишева нива“
Вносител: КМЕТ

15. Контролен лист № 245 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2012 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Караач“
Вносител: КМЕТ

16. Контролен лист № 246 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.99 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Мерата“
Вносител: КМЕТ

17. Контролен лист № 247 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.7 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Нови Халваджи“
Вносител: КМЕТ

18. Контролен лист № 249 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
Вносител: КМЕТ

19. Контролен лист № 250 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
Вносител: КМЕТ

20. Контролен лист № 251 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Разработване на проектно предложение от Община Русе по програма BG06 „ Деца и младежи в риск “, Компонент 2 – „ Грижа за деца в риск“ по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
Вносител: КМЕТ

21. Контролен лист № 252 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 10 /десет/ броя полуподземни гаражи върху общински УПИ ІІ – за жил. стр. и гаражи в кв.706, ЖР „Мальовица” по плана на гр. Русе.
Вносител: КМЕТ

22. Контролен лист № 255 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2013 г
Вносител: КМЕТ

23. Контролен лист № 256 /24.06.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане на Правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „ Русе – град на свободния дух“ и Основни насоки и работна програма на Фондацията.
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /