Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.10.2013 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 312 /30.09.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 313 /30.09.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 315 /30.09.2013 г. – ОТНОСНО: Продажба на имот-частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, мест. „Караманлийка”, на собственика на законно построена върху него сграда, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 321 /30.09.2013 г. – ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване върху общински недвижим имот в град Мартен
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 322 /30.09.2013 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, град Русе, община Русе, ул. „Пристанищна” № 13
Вносител: KMET

6. Контролен лист № 323 /30.09.2013 г. – ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в град Русе, ул. „Ангел Кънчев” № 1, на Национален осигурителен институт, Районно управление „Социално осигуряване”
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 324 /30.09.2013 г. – ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост в имот в град Русе, ул. „Майор Узунов” № 20
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 327 /30.09.2013 г. – ОТНОСНО: Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда – чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 328 /30.09.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП / – Скица – предложение за кабелно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 63427.106.12 по кадастралната карта на гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе.
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 329 /30.09.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 331 /30.09.2013 г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
Вносител: КМЕТ

12. Контролен лист № 333 /30.09.2013 г. – ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА N 6
Вносител: Общински съветници

13. Контролен лист № 335 /30.09.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 63427.306.105 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Чифлика“
Вносител: КМЕТ

14. Контролен лист № 338 /30.09.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане на Решение за учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Русе, местност „Под Ормана“
Вносител: КМЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /