Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 03.12.2013 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 362 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Съгласуване на Стратегически план за периода 2014-2016г. и Годишен план за 2014 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит“ в Община Русе.
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 365 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 366 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за поземлен имот №218014 в местност „Плужна”, землище на с. Николово и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 367 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 63427.301.78 в местност „Астарджийца”, землище на кв. „Средна кула”, гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе.
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 368 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в теретория по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе.
Вносител: KMET

6. Контролен лист № 369 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – залесена горска територия, в землището на с. Николово, местност „Липата”.
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 374 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Премахване на общинска жилищна сграда на основание чл. 197, ал. 1 от ЗУТ, с административен адрес град Русе, ЖК „Родина”, ул. „Сърнена гора” №30.
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 375 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Решение за приватизация чрез търг на общински имот – магазин в ж.б. „Твърдина”, гр.Русе, ул.„Доростол” № 51, АОС №6862/11.01.2013г.
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 379 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, жк “Изток”.
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 385 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 386 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

12. Контролен лист № 387 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

13. Контролен лист № 390 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на политическа партия „Съюз на свободните демократи”
Вносител: КМЕТ

14. Контролен лист № 391 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Доклад на работната група по Решение № 749, Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.
Вносител: Общински съветник

15. Контролен лист № 392 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Избор на обществен посредник на територията на Община Русе
Вносител: Общински съветник

16. Контролен лист № 395 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
Вносител: КМЕТ

17. Контролен лист № 396 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Русе
Вносител: Общински съветник

18. Контролен лист № 397 /30.04.2013 г. – ОТНОСНО: Паркстой
Вносител: Общински съветници

19. Контролен лист № 398 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане на обръщение към Министерски съвет на Република България
Вносител: Общински съветници

20. Контролен лист № 399 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.592 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Гълъбец“
Вносител: КМЕТ

21. Контролен лист № 400 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура за външно водопроводно отклонение и външно кабелно ел. захранване на ПИ 63427.95.28 в местност „Кадишева нива”, землище на гр. Русе
Вносител: КМЕТ

22. Контролен лист № 405 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2014 г. от приходите от таксата за битови отпадъци
Вносител: КМЕТ

23. Контролен лист № 408 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности“ /ОПКД/
Вносител: КМЕТ

24. Контролен лист № 409 /25.11.2013 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /