Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за 11.02.2014 г. от 09.00 часа

Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 11.02.2014 г. от 09.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 442 /03.02.2014 г. – ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за ел. захранване с ниско напрежение на поземлен имот 87700.24.11 в землището на с. Ястребово
Вносител: КМЕТ
2. Контролен лист № 443 /03.02.2014 г. – ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за довеждащата инфраструктура – водопроводно и газопроводно отклонения, трансформаторен пост и кабелно ел. захранване към поземлен имот с идентификатор 63427.309.30 в местност „Караач”, землище на гр. Русе
Вносител: КМЕТ
3. Контролен лист № 444 /03.02.2014 г. – ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Общината в съсобствен имот, намиращ се в землището на град Русе, местност „Астарджийка”, представляващ ПИ с идентификатор 63427.166.360 на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 на ОбС-Русе
Вносител: КМЕТ
4. Контролен лист № 445 /03.02.2014 г. – ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в м. „Караманлийка”, землище на град Русе по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
Вносител: КМЕТ
5. Контролен лист № 446 /03.02.2014 г. – ОТНОСНО: Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
Вносител: KMET
6. Контролен лист № 447 /03.02.2014 г. – ОТНОСНО: Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе.
Вносител: КМЕТ
7. Контролен лист № 448 /03.02.2014 г.– ОТНОСНО: Разрешение за изработване изменение на ПРЗ в частта – В и К схема към подробен устройствен план / ПУП / – План за регулация и застрояване / ПРЗ / на Вилна зона на с. Николово
Вносител: КМЕТ
8. Контролен лист № 451 /03.02.2014 г.– ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ
9. Контролен лист № 452 /03.02.2014 г.– ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр.Русе” на проф. д-р Петър Иванов
Вносител: Общински съветник
10. Контролен лист № 454 /03.02.2014 г.. – ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Изменение на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – външно водопроводно отклонение до ПИ с идентификатор 63427.186.13 в местност „Гъстите круши”, земище на гр. Русе
Вносител: КМЕТ
11. Контролен лист № 455 /03.02.2014 г.– ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж върху общински терен за изграждане на 5 (пет) броя гаражи ситуирани в УПИ II – за жилищно строителство, кв. 706, ж.р. „Мальовица” по плана на гр. Русе.
Вносител: КМЕТ
12. Контролен лист № 456 /03.02.2014 г.– ОТНОСНО: Приемане на Решение за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в с. Долно Абланово, Община Русе.
Вносител: КМЕТ
13. Контролен лист № 457 /03.02.2014 г.– ОТНОСНО: Приемане на Решение за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в с. Долно Абланово, Община Русе.
Вносител: КМЕТ
14. Контролен лист № 458 /03.02.2014 г.– ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация на общински имот – комбинирана сграда „Баня-фурна”, АОС №4737/12.12.2006 г., кв. ДЗС, гр. Русе
Вносител: КМЕТ
15. Контролен лист № 459 /03.02.2014 г.– ОТНОСНО: Приемане на краен ликвидационен баланс на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
Вносител: КМЕТ
16. Контролен лист № 460 /03.02.2014 г.– ОТНОСНО: Извършване на реконструкция на пазар „Чародейка”
Вносител: КМЕТ
17. Контролен лист № 461 /03.02.2014 г.– ОТНОСНО: Правилника за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе
Вносител: Общински съветници
18. Контролен лист № 462 /03.02.2014 г.– ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе
Вносител: Общински съветници
19. Контролен лист № 463 /03.02.2014 г.– ОТНОСНО: ПОСТАВЯНЕ НА ПАМЕТЕН ЗНАК
Вносител: Общински съветници
20. Контролен лист № 464 /03.02.2014 г.– ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в община Русе през 2013 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2014г.
Вносител: КМЕТ
21. Контролен лист № 465 /03.02.2014 г. – ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2013 ГОДИНА.
Вносител: КМЕТ
22. Контролен лист № 466 /03.02.2014 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2371 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Караач“.
Вносител: КМЕТ
23. Контролен лист № 467 /03.02.2014 г. – ОТНОСНО: Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот номер 503.89 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Дрбак 6“.
Вносител: КМЕТ
24. Контролен лист № 468 /03.02.2014 г. – ОТНОСНО: Приемане на Подробен устройствен план – ПЗ на УПИ І-7520-За озеленяване и УПИ ІІ-7280-За обществено обслужващи дейности–паркинг кв.874, ЦГЧ, гр. Русе.
Вносител: КМЕТ
25. Контролен лист № 469 /03.02.2014 г. – ОТНОСНО: Утвърждаване на Програма „Спорт 2014” с промяна на Приложение № 1 и Приложение № 3 към Правилника за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приет с Решение № 478/19.02.2009г., изменен с Решение № 803/25.02.2010г., Решение № 1113/17.03.2011г., Решение № 127/22.03.2012г., Решение № 477 /21.02.2013г. на Общински Съвет – Русе.
Вносител: КМЕТ
26. Контролен лист № 470 /03.02.2014 г. – ОТНОСНО: Приемане на Декларация за достъпа до спорт в Община Русе.
Вносител: КМЕТ
27. Контролен лист № 471 /03.02.2014 г. – ОТНОСНО: Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2014 г.
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /