Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 15.04.2014 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 15.04.2014 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. К.Л. 519 Именуване на площад
Вносител: Общински съветници
2. К.Л. 522 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ
3. К.Л. 523 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост монтиране на автомат за топли напитки
Вносител: КМЕТ
4. К.Л. 526 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводна връзка от съществуващ градски водопровод до съществуваща водопроводна шахта на сдружение „Караманлийка 2“ в местност „Карамнлийка“, землище на гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
Вносител: КМЕТ
5. К.Л. 527 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за кабелно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 63427.106.12 в местност „Харманлъка“, землище на гр. Русе
Вносител: КМЕТ
6. К.Л. 528 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА с Решение №15 по Протокол №3/15.12.2011 г., изменен с Решение №281/12.07.2012 г., Решение №528/21.03.2013 г., Решение №884/23.01.2014 г.
Вносител: КМЕТ
7. К.Л. 531 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост в село Ястребово
Вносител: КМЕТ
8. К.Л. 533 Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Мальовица“
Вносител: КМЕТ
9. К.Л. 534 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба-2“, ул. „Мими Балканска“№5
Вносител: КМЕТ
10. К.Л. 535 Приемане на Декларация за признаване геноцида срещу българския народ, извършен от Османската империя
Вносител: Общински съветници
11. К.Л. 537 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ
12. К.Л. 538 Предоставяне безвъзмездно за управление в полза на Кметство – с. Семерджиево на обособена част от недвижим имот – частна общинска собственост
Вносител: КМЕТ
13. К.Л. 540 Удостояване на проф. дтн ХРИСТО ИВАНОВ БЕЛОЕВ, DHC mult с почетното звание „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД РУСЕ“
Вносител: Общински съветници
14. К.Л. 541 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Русе за 2014 година и прогноза за 2015 г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 година
Вносител: КМЕТ
15. К.Л. 542 Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот – публична общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода
Вносител: КМЕТ
16. К.Л. 543 Съгласие за извършване на ремонт и обновяване на зала за борба и обслужващи помещения към Спортен комплекс „Локомотив” в гр. Русе
Вносител: КМЕТ
17. К.Л. 544 Кандидатстване на Регионална библиотека „Любен Каравелов” за безвъзмездно финансиране по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., чрез Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, по Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” и Малка Грантова Схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”
Вносител: КМЕТ
18. К.Л. 545 Кандидатстване на Община Русе за безвъзмездно финансиране по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., чрез Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”
Вносител: КМЕТ
19. К.Л. 550 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Червена вода
Вносител: Председател на ОбС – Русе
20. К.Л. 552 Решение за приватизация чрез търг на общински имот в кв. ДЗС, ул. „Чинар”, гр. Русе
Вносител: КМЕТ
21. К.Л. 553 Откриване на процедура за приватизация на общински имот – бивша поликлиника в село Тетово, АОС №3944/28.10.2002 г.
Вносител: КМЕТ
22. К.Л. 556 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 г.
Вносител: КМЕТ
23. К.Л. 557 Даване на съгласие за намаляване на капитала на „КОЦ-Русе” ЕООД и внасяне на непарична вноска от Община Русе в капитала на „МБАЛ-Русе” АД
Вносител: КМЕТ
24. К.Л. 558 Одобряване на ПУП – ИПУР на ул. „Чипровци: – от ул. „Шипка” до ул. „Тича”, Изменение на план за регулация, План за застрояване на УПИ – за обществено обслужваща сграда в кв. 752 и Изменение на план за регулация на УПИ II-за детско заведение и План за регулация и застрояване на ново УПИ – за обществено обслужване в кв. 753 по плана на гр. Русе, част от „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе”, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001, изработен по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013
Вносител: КМЕТ
25. К.Л. 559 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.167.26 в землището на кв. Средна кула, гр. Русе, находящ се в местността „ДЗС-Птичарника”
Вносител: КМЕТ
26. К.Л. 560 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с номер 027005 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Над село”
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ /