Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 15.04.2014 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 15.04.2014 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. К.Л. 519 Именуване на площад
Вносител: Общински съветници
2. К.Л. 522 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ
3. К.Л. 523 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост монтиране на автомат за топли напитки
Вносител: КМЕТ
4. К.Л. 526 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводна връзка от съществуващ градски водопровод до съществуваща водопроводна шахта на сдружение „Караманлийка 2“ в местност „Карамнлийка“, землище на гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
Вносител: КМЕТ
5. К.Л. 527 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за кабелно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 63427.106.12 в местност „Харманлъка“, землище на гр. Русе
Вносител: КМЕТ
6. К.Л. 528 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА с Решение №15 по Протокол №3/15.12.2011 г., изменен с Решение №281/12.07.2012 г., Решение №528/21.03.2013 г., Решение №884/23.01.2014 г.
Вносител: КМЕТ
7. К.Л. 531 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост в село Ястребово
Вносител: КМЕТ
8. К.Л. 533 Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Мальовица“
Вносител: КМЕТ
9. К.Л. 534 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба-2“, ул. „Мими Балканска“№5
Вносител: КМЕТ
10. К.Л. 535 Приемане на Декларация за признаване геноцида срещу българския народ, извършен от Османската империя
Вносител: Общински съветници
11. К.Л. 537 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ
12. К.Л. 538 Предоставяне безвъзмездно за управление в полза на Кметство – с. Семерджиево на обособена част от недвижим имот – частна общинска собственост
Вносител: КМЕТ
13. К.Л. 540 Удостояване на проф. дтн ХРИСТО ИВАНОВ БЕЛОЕВ, DHC mult с почетното звание „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД РУСЕ“
Вносител: Общински съветници
14. К.Л. 541 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Русе за 2014 година и прогноза за 2015 г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 година
Вносител: КМЕТ
15. К.Л. 542 Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот – публична общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода
Вносител: КМЕТ
16. К.Л. 543 Съгласие за извършване на ремонт и обновяване на зала за борба и обслужващи помещения към Спортен комплекс „Локомотив” в гр. Русе
Вносител: КМЕТ
17. К.Л. 544 Кандидатстване на Регионална библиотека „Любен Каравелов” за безвъзмездно финансиране по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., чрез Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, по Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” и Малка Грантова Схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”
Вносител: КМЕТ
18. К.Л. 545 Кандидатстване на Община Русе за безвъзмездно финансиране по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., чрез Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”
Вносител: КМЕТ
19. К.Л. 550 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Червена вода
Вносител: Председател на ОбС – Русе
20. К.Л. 552 Решение за приватизация чрез търг на общински имот в кв. ДЗС, ул. „Чинар”, гр. Русе
Вносител: КМЕТ
21. К.Л. 553 Откриване на процедура за приватизация на общински имот – бивша поликлиника в село Тетово, АОС №3944/28.10.2002 г.
Вносител: КМЕТ
22. К.Л. 556 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 г.
Вносител: КМЕТ
23. К.Л. 557 Даване на съгласие за намаляване на капитала на „КОЦ-Русе” ЕООД и внасяне на непарична вноска от Община Русе в капитала на „МБАЛ-Русе” АД
Вносител: КМЕТ
24. К.Л. 558 Одобряване на ПУП – ИПУР на ул. „Чипровци: – от ул. „Шипка” до ул. „Тича”, Изменение на план за регулация, План за застрояване на УПИ – за обществено обслужваща сграда в кв. 752 и Изменение на план за регулация на УПИ II-за детско заведение и План за регулация и застрояване на ново УПИ – за обществено обслужване в кв. 753 по плана на гр. Русе, част от „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе”, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001, изработен по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013
Вносител: КМЕТ
25. К.Л. 559 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.167.26 в землището на кв. Средна кула, гр. Русе, находящ се в местността „ДЗС-Птичарника”
Вносител: КМЕТ
26. К.Л. 560 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с номер 027005 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Над село”
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ /