Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 10.06.2014 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. К.Л. 596 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Тодор Страшимиров“
2. К.Л. 599 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в Западна промишлена зона на град Русе, на ул. „Росица
3. К.Л. 601 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на част от имот 000203, местност „Батмиш“, землище на с. Червена вода по КВС с ЕКАТТЕ 80460 и изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земята
4. К.Л. 605 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 година
5. К.Л. 607 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2014 г.
6. К.Л. 608 Промяна предназначението на съществуващи помещения, отредени за лекарски кабинети, находящи се в сградата на „ДКЦ-2-Русе“ ЕООД, сутеренен етаж, корпус 5 в такива за осъществяване на болнична дейност – Паталого-анатомично отделение и Болнична аптека за собствени нужди, необходима за дейността на „МБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ЕООД
7. К.Л. 610 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.33 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Касева чешма“
8. К.Л. 614 Удостояване на проф. д-р Ваньо Митев с почетно звание „Почетен гражданин на град Русе“
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ /