Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.07.2014 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. К.Л. 619 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 624 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Общината в съсобствени имоти – частна общинска собственост, намиращи се в село Басарбово на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на ОбС-Русе
3. К.Л. 625 Съгласие за продажба на общински терен от 22 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XX-277 в кв. 11 по регулационния план на село Басарбово
4. К.Л. 626 Съгласие за продажба на общински терен от 16,17 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XI-885 в кв. 103 по регулационния план на село Николово
5. К.Л. 628 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
6. К.Л. 630 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. по чл. 57 от ЗУТ
7. К.Л. 631 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
8. К.Л.632 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2164 в землището на гр. Русе, местност „Караач“.
9. К.Л.633 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с номера №№503.740 и 503.741 по плана на новообразуваните имоти на местността Дрибак 4,5, с. Николово, Община Русе.
10. К.Л.637 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
11. К.Л.639 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно водопроводно отклонение
12. К.Л.640 Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за ПИ 218014, местност „Плужна“, землище на с. Николово, Община Русе
13. К.Л.641 Даване на предварително съгласие за трасе на външен водопровод и външен електропровод за захранване на ПИ 012010 в местност „Над село”, землище на с. Николово
14. К.Л.642 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка и външно ел. захранване за ПИ 027051 по КВС на с. Сандрово, Община Русе
15. К.Л.648 Съгласие за изменение на Подробния устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на част от училищен имот, намиращ се в село Сандрово, Община Русе.
16. К.Л.650 Прекратяване на „Обреден дом” ЕООД и създаване на Общинско предприятие „Обреден дом – Русе”
17. К.Л.651 Приемане на Наредба № 13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе
18. К.Л.653 Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническата инфраструктура – външна водопроводна връзка до ПИ 63427.183.22 в местност „Над линията”, землище на град Русе
19. К.Л.654 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 година
20. К.Л.655 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2014 г.
21. К.Л.656 Приемане на план за велосипедна мрежа в допълнение на план схемата на комуникационно-транспортната система на гр. Русе
22. К.Л.657 Актуализация на бюджета на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г.
23. Поставяна паметна плоча на проф. Марко Тодоров
24. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ /