Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ

1. К.Л. 660 Приемане на обръщение към Министерство на регионалното развитие и Агенция пътна инфраструктура
2. К.Л. 661 Одобряване на задание, разрешаване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводно отклонение от съществуващ водопровод до ПИ 000094 в местност „Джевелия“, землище на с. Просена и даване ан предварително съгласие за утвърждаване на трасе
3. К.Л. 662 Одобряване на задание, разрешаване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводно отклонение от съществуващ селищен водопровод при ОК 111 на с. Семерджиево до ПИ 131007 в местност „Смилекин“, землище на с. Семерджиево и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
4. К.Л. 663 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване и довеждащ водопровод до поземлен имот 001001 в местност „Боклоджа“, землище на с. Червена вода
5. К.Л. 664 Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда – чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост с административен адрес: гр. Русе, местност „Люляците 1, 2“
6. К.Л. 665 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, гр. Русе, местност „Божанова ливада“
7. К.Л. 666 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, жк. „Дружба – 2“, ул. „Йосиф Цанков“№56
8. К.Л. 667 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.279 по кадастрална карта на гр. Русе, находящ се в местността „Касева чешма“
9. К.Л. 668 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот номер 503.2428 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Дрибак 6“
10. К.Л. 669 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 63427.149.441 и 63427.149.442 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Касева чешма“
11. К.Л. 670 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване и външна водопроводна връзка за поземлен имот 000274 в местност „Вехтите лозя“, землище на гр. Мартен
12. К.Л. 671 Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в м. „Под Левента“, землище на град Русе по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
13. К.Л. 672 Съгласие за продажба на общински терен от 5 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XI-3232 в кв. 22 по регулационния план на град Русе
14. К.Л. 673 Приемане на краен ликвидационен баланс на „Инвеститорски контрол“ ЕООД в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
15. К.Л. 674 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2013 г.
16. К.Л. 675 Продажба на имот – частна общинска собственост, намираш се в землището на с. Червена вода, местност „Гьола“ на собственика на законно построена върху него сгради по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
17. К.Л. 676 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
18. К.Л. 677 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
19. К.Л. 678 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
20. К.Л. 679 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Мартен
21. К.Л. 680 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост в град Мартен, УПИ IV-1469 в кв. 54
22. К.Л. 681 Придобиване право на собственост върху сгради, частна държавна собственост, град Русе, бул. „Липник“ №121
23. К.Л 682 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Тетово, община Русе, УПИ VIII – 1514 в кв. 21, ул. Мануш войвода“№12
24. К.Л. 685 Откриване на процедура за продажба на недвижим имот, намираш се в село Сандрово, ул. „Бузлуджа“№54, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
25. К.Л. 686 Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на дела на Община Русе в поземлен имот с идентификатор 63427.217.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Табията“
26. К.Л. 687 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2014 г.
27. К.Л. 688 Даване на Разрешение за изработване на проект за подорбен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот 000379 по Картата на възстановената собственост /КВС/ на с. Николово, с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, находящ се в местността „Плужна“
28. К.Л. 689 Изменение на Решение №947, Прието с Протокол №36/20.03.2014 г. от Общински съвет-Русе
29. К.Л. 691 Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Русе“ на проф. д-р Самуел Рефетов
30. К.Л. 692 Корекция на бюджета на Община Русе
31. К.Л. 693 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2014 година
32. К.Л. 695 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.874 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местността „Гълъбец“
33. К.Л. 696 Одобряване на проект за Изменение на ВиК схема към ПУП – ПРЗ по плана с. Николово (вилна зона), Община Русе, одобрен със Заповед № 2131/29.11.1999 г. за ЗПР
34. К.Л. 699 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински преместваеми обекти – павилиони по чл. 56 от ЗУТ, разположени върху част от терен публична общинска собственост
35. К.Л. 702 Участие в проект на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) за оказване на безвъзмездна техническа помощ при изпълнение на договори с гарантиран резултат (ДГР) с цел повишаване на енергийната ефективност за публичния сектор „Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO компании за публичния сектор
36. К.Л. 703 Съгласие за предоставяне на част от общински имот за кризисен център по проект „Кризисен център на територията на Община Русе за жертви на домашно насилие и насилие основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“
37. К.Л. 704 Избиране на комисия, която да изготви предложение до Общински съвет-Русе за лица, които ще се предложат за съдебни заседатели за Окръжен съд-Русе за мандат 2015-2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /