Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.10.2014 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. К.Л. 705 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
2. К.Л. 706 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Касева чешма“, землище на град Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
3. К.Л. 712 Предоставяне на общински недвижим имот – новопостроена детска градина намираща се в гр. Русе, жк. „Дружба-3“, безвъзмездно за управление
4. К.Л. 713 Съгласие за продажба на общински терен от 14 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XVII-154 в кв. 149 по регулационния план на кв. „Средна кула“ град Русе
5. К.Л. 714 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. по чл. 57 от ЗУТ
6. К.Л. 715 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
7. К.Л. 717 Съгласие за продажба на общински терен от 5 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XII-692 в кв. 142 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
8. К.Л. 719 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване /увеличение на мощността/ на ПИ 000206 /летище/ в землището на с. Бъзън и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
9. К.Л. 720 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за улична регулация от о.т. 16 до о.т. 15 и от о.т. 15 до о.т. 29 и план за регулация на ПИ с идентификатор 63427.2.1173 в кв. 4 по плана на гр. Русе
10. К.Л. 721 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водоснабдяване на ДЗЗД „Тонита“ в местността „Плужна“, землище на с. Николово и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
11. К.Л. 723 Изграждането на паметник на Васил Левски в централна градска част
12. К.Л. 729 Приемане на Наредба за изменение и допълване на Наредба №16, на Общински съвет-Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
13. К.Л. 730 Учредяване право на надстрояване на сграда изградена върху общински терен, намираща се по ул. „Видин“№21 в град Русе
14. К.Л. 732 Одобряване на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „А“ по ул. „Александровска“ – гр. Русе / площад „Свобода“ до площад „Батенберг“/, съгласно Наредба №7 на Общински съвет-Русе
15. К.Л. 736 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
16. К.Л. 737 Участие като партньор в международен проект „ Пътят на римските императори и Пътят на виното – RER-DWR II “, финансиран по Програма „ Подкрепа за подобряване и насърчаване на устойчиви транснационални тематични туристически продукти “ на Главна дирекция ‚ предприятия и промишленост“ на европейската комисия
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /