Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ

Заседание на 04.11.2014 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе
 
1. К.Л. 739 Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.01.2015 г 
2. К.Л. 740 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-156 по ул. „Филип Тотю“No6 в кв. 17 по регулационни план на село Басарбово, по реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост 
3. К.Л. 742 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – захранващ кабел САВТТ 5х25 от МТП „Езерото“ до ПИ 503.2426 в местност „Дрибак 4, 5“, землище на с. Николово и на НН-САВТТ 4х16, заместващ демонстрирана въздушна мрежа
4. К.Л. 745 Прекратяване на съсобственост между Община Русе и физически лица върху недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Преспа“No3
5. К.Л. 746 Учредяване право на пристрояване на съществуващо таванско помещение прилежащо към апартамент „И“ на четвърти етаж във вход 1 на жилищен блок „Стефан Караджа“, намиращ се по бул. „Цар Освободител“No1, град Русе 
6. К.Л. 747 Прекратяване на съсобственост в имот в землището на град Мартен, местност „Калето“
7. К.Л. 748 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе 
8. К.Л. 749 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ в гр. Русе 
9. К.Л. 751 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
10. К.Л. 752 Отчет за 54 МФ „Мартенски музикални дни Русе“ 2014 
11. К.Л. 753 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразувани имоти No 509.22 и 509.23 в землището на с. Басарбово с ЕКАТТЕ02796, Община Русе, находящи се в местността „Кантона“ 
12. К.Л. 754 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 177009 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе находящ се в местността „Пундев баир“ 
13. К.Л. 755 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба No14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
14. К.Л. 760 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2014 година 
15. К.Л. 763 Предложение на лица, които да бъдат определени за съдебни заседатели в Окръжен съд – Русе за мандат 2015-2020 г.
16. К.Л. 764 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 г.
17. К.Л. 765 Промени в Учредителният акт на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
18. К.Л.766 Увеличаване на щата на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ 
19. К.Л.767 Актуализация на бюджета за 2014 г. на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ/