Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 02.12.2014 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. К.Л. 768 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 769 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински преместваеми обекти – павилиони по чл. 56 от ЗУТ, разположени върху част от терен публична общинска собственост
3. К.Л. 770 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с изобразителна площ над 3,00 кв. м. на територията на град Русе по чл. 57 от Закона за устройство на територията
4. К.Л. 771 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – количка за продажба на царевица на пара
5. К.Л. 772 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
6. К.Л. 773 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на павилиони публична общинска собственост по чл. 56 от ЗУТ в гр. Русе
7. К.Л. 775 Придобиване в собственост от Община Русе на земя за разширяване на гробищен парк „Басарбово“ в местността „Арнауд дере“, землище на кв. „Средна кула“
8. К.Л. 776 Откриване процедура за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Сандрово, ул. „Васил Петлешков“ №22, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
9. К.Л. 777 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Просена, Община Русе
10. К.Л. 779 Членство на Община Русе в Съвета на дунавските градове и региони
11. К.Л.781 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ООД-Русе, насрочено за 12.12.2014 г.
12. К.Л. 783 Съгласуване на промяна в Стратегически план 2014-2016 г., Актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2014-2016 г. и Годишен план за 2015 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит“ в Община Русе
13. К.Л. 790 Приемане на стратегия за управление, стопанисване, ползване и разпореждане със земеделски земи от ОПФ
14. К.Л. 792 Програма за развитие на читалищната дейност в община Русе през 2015 г.
15. К.Л. 793 Проект за 55. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2015 г.
16. К.Л. 794 Решение за даване на съгласие на Сдружение „Спортен Леко-Атлетически клуб – Дунав“ гр. Русе, за кандидатстване с проект по Наредба №2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения на Министерството на младежта и спорта
17. К.Л. 795 Решение за кандидатстване на Община Русе по проект „Красива България“, като част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
18. К.Л. 796 Кандидатстване на Община Русе за безвъзмездно финансиране по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г., чрез Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, по Грантова схема BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници за отопление в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ , по Мярка 2 „Мерки за използване на възобновяема енергия
19. К.Л. 797 Годишен отчет за третата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.
20. К.Л. 798 Провеждане на Общо събрание на „Проект Русе“ АД
21. К.Л. 799 Приемане на нова Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе
22. К.Л. 801 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот с идентификатор 63427.2.5670, град Русе, ул. „Пристанищна“№13 с площ 1688 кв. м., АОС № 6907/25.02.2013 г.
23. К.Л. 803 Корекция на бюджета на община Русе за 2014 г.
24. К.Л. 805 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2014 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет-Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
25. К.Л. 806 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.433 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Касева чешма“
26. К.Л. 807 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.80 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Нови Халваджи“
27. К.Л. 808 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот номер 503.1467 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Дрибак 1, 2“
28. К.Л. 809 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клубове на политически партии
29. К.Л. 810 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Т. Георгиев /