Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на седемнадесетото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 15.11.2012 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на седемнадесетото заседание, което ще се проведе на 15.11.2012 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 335 Решение за прекратяване с ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД, гр. Русе
Предложение: Кмет
2. К.Л. 334 Прекратяване участието на Община Русе като съдружник в „Истър – инженеринг” ООД, гр.Русе
Предложение: Кмет
3. К.Л. 345 Закриване на Общинско предприятие „Жилфонд” и създаване на Общинско предприятие „Управление на общински имоти”
Предложение: Кмет
4. К.Л. 336 Решение за придобиване на активи и финансиране на довършителни работи
Предложение: Кмет
5. К.Л. 329 Предоставяне на Министерство на вътрешните работи – София собствеността върху общинските имоти чрез дарение по реда на чл. 34, ал. 4 от ЗОС.
Предложение: Кмет
6. К.Л. 333 Придобиване право на собственост на Община Русе върху жилищни недвижими имоти – частна държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.
Предложение: Кмет
7. К.Л. 343 Обявяване на общински имоти за имоти-публична общинска собственост
Предложение: Кмет
8. К.Л. 342 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, ул.„Княжеска” № 15.
Предложение: Кмет
9. К.Л. 347 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за седем броя гаражи, ситуирани по ул. „Ради Иванов”, северозападно от жил.бл.210 в кв.601, ж.к. „Чародейка – Г – юг” по плана на гр.Русе
Предложение: Кмет
10. К.Л. 339 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
Предложение: Кмет
11. К.Л. 341 Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем по Закона за физическото възпитание и спорта за през 2012г.-2013г.
Предложение: Кмет
12. К.Л. 344 Даване на предварително съгласие на Общински съвет Русе по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно кабелно ел. захранване за ПИ 63427.159.670, местност „Конубунар” в землището на гр. Русе” през полски и местни пътища – общинска публична собственост.
Предложение: Кмет
13. К.Л. 328 Актуализация на градската общинска транспортна схема на гр. Русе, утвърдена с Решение № 1072/Пр. № 53/16.12.2010 г. на Общински съвет Русе.
Предложение: Кмет
14. К.Л. 337 Отчет за 52. МФ “Мартенски музикални дни” Русе – 2012
Предложение: Кмет
15. К.Л. 338 Проект за 53. МФ „Мартенски музикални дни” Русе – 2013
Предложение: Кмет
16. К.Л. 340 Стартиране на процедури по чл. 36в, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане за закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Райна Гатева” гр. Русе и увеличаване на капацитета на Дом за деца лишени от родителски грижи „Св. Димитър Басарбовски” гр. Русе.
Предложение: Кмет
17. К.Л. 330 Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за цени на услуги на територията на Община Русе
Предложение: Кмет
18. К.Л. 331 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Предложение: Кмет
19. К.Л. 332 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 29 ал.1и ал.2 от ПМС №367/29.12.2011 г. от бюджет 2012 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г.- Приложение № 17 и Приложение №18.
Предложение: Кмет
20. К.Л. 348 Даване на съгласие за Създаване на Фондация във връзка с кандидатурата на град Русе за „Европейска столица на културата 2019”.
Предложение: Кмет
21. Изказвания на граждани
22. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)