Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на седемнадесетото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 11.09.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

        На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на седемнадесетото заседание, което ще се проведе на 11.09.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6,  при следния проект за

 Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Освобождаване на Председателя на Общински съвет

                                           Предложение: Общински съветници

 1. Информация за изпълнението на бюджет 2008 г. за първото шестмесечие – к.л. 220

                                           Предложение: Кмет

 1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2008 г. – к. л. 225, вх. № 825  и 857

                                           Предложение: Кмет

 1. Определяне на по-висока средна месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” – к. л. 221

                                           Предложение: Кмет

 1. Функциониране на маломерни и слети паралелки през учебната 2008/2009 г., съгласно Наредба № 7 от 12.01.2001 г. за определяне броя на паралелките и групите на децата – вх. № 868

                                           Предложение: Кмет

 1. Приемане на Подробен устройствен план на „Парк на младежта” – ПУР и ПРЗ –к. л. 230

                                           Предложение: Кмет

 1. Корекция на Програма „Спорт – 2008” – к. л. 228

                                           Предложение: Кмет

 1. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 30 от ПМС 15/01.02.2008 г. утвърден с Решение на ОбС № 83 от 28.02.2008 г. – к.л. 224

                                           Предложение: Кмет

 1. Договор между акционерите в „ЕГГЕД – Русе” АД – к. л. 237

                                           Предложение: Кмет

 1. Обявяване на конкурси за избор на управители на еднолични търговски дружества с общинско участие – к. л. 227

                                           Предложение: Председател ОбС

 1. Прегласуване на Решение № 244/17.07.2008 г.

                                           Предложение: Председател ОбС

 1. Предложение за Изменение план за улична регулация, План за регулация на кв. 236 за УПИ ХІІІ-5592, по ул. „Хан Аспарух” в гр. Русе и сключване предварителен договор по реда на чл. 17 ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ – к. л. 243

                                           Предложение: Кмет

 1. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за бране на плодове от орехови и лескови култури в горския фонд на Община Русе, честна общинска собственост за срок от 6 г. – к. л. 219

                                           Предложение: Кмет

 1. Определяне на наемни цени за земеделските земи от Общинския Поземлен Фонд за  стопанската 2008 – 2009 г. – к. л. 241

                                           Предложение: Кмет

 1. Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ. – к. л. 226

                                           Предложение: Кмет

 1. Обявяване на имоти за публична общинска собственост – к. л. 236

                                           Предложение: Кмет

 1. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – к. л. 223

                                           Предложение – Кмет

 1. Отдаване под наем на част от имот ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к. л. 222

                                           Предложение: Кмет

 1. Откриване на тръжна процедура за продажба на недвижими имоти – ЧОС, намиращи се в квартал 1 на с. Басарбово – к. л. 231

                                           Предложение: Кмет

 1. Промяна на решение № 98/13.03.2008 г. на ОбС – Русе относно прекратяване на съсобственост в имот, находящ се по ул. „Ибър” № 41 в гр. Русе – к л. 242

                                           Предложение: Кмет

 1. Учредяване право на строеж за пристрояване на външен вход /стълбище/ – к. л. 245

                                           Предложение: Общински съветници

 1. Учредяване през 2008 г. на „Асоциация общински гори” – к. л. 218

                                           Предложение: Кмет

 1. Откриване на социална услуга „Защитено жилище за възрастни с психични разстройства”, като делегирана държавна дейност – к. л.  235

                                           Предложение: Кмет

 1. Откриване на социална услуга „Център за временно настаняване”, като делегирана държавна дейност – к. л. 234

                                           Предложение: Кмет

 1. Изменение в раздел ІХ от Наредба № 16 от 2006 г. на ОбС – Русе и промяна размера на тарифните такси за административни и технически услуги за ползване на дървесина като процент от продажната цена на временен склад и на корен, за страничните ползвания и страничните горски продукти, за земеделско ползване на земи от общински горски фонд и ползване на инфраструктурата в общински горски фонд – к. л. 246, к. л. 238

                                           Предложение: Кмет
26 . База за оценка на право на прокарване техническа инфраструктура – к. л. 244
Предложение: Кмет

 1. Допълнение към Решение № 992/2006 г.Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса  – к. л. 230

                                           Предложение: Кмет

 1. Допълнение към Решение № 195/2008 г.Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса – к. л. 229

                                           Предложение: Кмет

 1. Допълване на Решение № 206/2004 г. за Домашен социален патронаж в селата – к. л. 232

                                           Предложение: Кмет

 1. Отпускане на еднократна помощ на гражданин – к. л. 227, вх. № 866

                                           Предложение: Кмет

 1. Отпускане на еднократна помощ на гражданин – Емилиян  Русев – к. л. 233

                                           Предложение: Кмет

 1. Приемане на План за защита при бедствия на Община Русе – к. л. 239

                                           Предложение: Кмет

 1. Избор на временна комисия по етика

                                           Предложение: Председател ОбС

 1. Дати за заседанията на общинския съвет през четвъртото тримесечие на 2008 г.

                                           Предложение: Председател ОбС

 1. Питания
 1. Изказвания на граждани