Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на седмото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 01.03.2012 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на седмото заседание, което ще се проведе на 01.03.2012 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л.77 Придобиване в собственост на Община Русе на недвижим имот-частна държавна собственост.
Предложение: кмет
2. К.Л.48 Продажба на земя – ЧОС на собственика на законно построената сграда върху нея по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС
Предложение: кмет
3. К.Л.49 Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти, ЧОС, гр. Мартен, община Русе
Предложение: кмет
4. К.Л.53 Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда – чл. 35, ал. 3 от ЗОС
Предложение: кмет
5. К.Л.54 Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда – чл. 35, ал. 3 от ЗОС
Предложение: кмет
6. К.Л.59 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост.
Предложение: кмет
7. К.Л.55 Учредяване допълнително право на строеж, във връзка с преработка на инвестиционен проект
Предложение: кмет
8. К.Л.56 Учредяване право на строеж за пристрояване на тераса
Предложение: кмет
9. К.Л.73 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на два броя гаражи в ЖК “Дружба – І”, югоизточно от жил.бл.21 по плана на гр.Русе
Предложение: кмет
10. К.Л.57 Изменение на решение № 356 на ОбС-Русе, прието с протокол № 19/20.11.2008 г. относно учредяване на безвъзмездно право на управление, на Общински детски център за култура и изкуство-Русе за срок от 5 /пет/ години.
Предложение: кмет
11. К.Л.78 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – публична общинска собственост.
Предложение: кмет
12. К.Л.58 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, на детска градина намираща се територията на община Русе
Предложение: кмет
13. К.Л.60 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
Предложение: кмет
14. К.Л.61 Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
Предложение: кмет
15. К.Л.62 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен ПОС за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет
16. К.Л.63 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет
17. К.Л.75 Мотивирано искане от ОСЗ – Русе по реда на чл.19, ал.11 и чл. 45ж, ал. 2 ППЗСПЗЗ и §27, ал. 2 т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ,бр.62/2010 г.)
Предложение: кмет
18. К.Л.76 Мотивирано искане от ОСЗ – Русе по реда на §27, ал. 2, т.3 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр.62/2010 г.), във връзка с чл. 19, ал. 11 и чл. 45ж, ал. 2 ПЗСПЗЗ
Предложение: кмет
19. К.Л.82 Даване на съгласие за предоставяне за управление и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Русе, Канални помпени станции 1 и 2 и прилежащите им съоръжения на ВиК – Русе
Предложение: председател ОбС
20. К.Л.69 Откриване на процедура по обявяване в несъстоятелност на „Изкуство – Д. В.” ЕООД – гр. Русе
Предложение: кмет
21. К.Л.64 Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда (супермаркет), гр.Русе, ж.к. Чародейка – Г – юг, ул. „Т. Икономов”, АОС 5520/31.07.2008 г.
Предложение: кмет
22. К.Л.65 Проектиране и реконструкция на северната част, група 12 на Централен общински пазар, гр.Русе
Предложение: кмет
23. К.Л.66 Решение за придобиване на дълготраен материален актив от „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД
Предложение: кмет
24. К.Л.68 Даване съгласие „ДКЦ – 1 – Русе” ЕООД да сключи договор за кредит – овърдрафт за закупуване на дигитална система
Предложение: кмет
25. К.Л.67 Прекратяване договора за контрол на „Център за Кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе” ЕООД
Предложение: кмет
26. К.Л.70 Приемане на стратегически план „Русе 2019” във връзка с кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г.
Предложение: кмет
27. К.Л.72 Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2012 г.
Предложение: кмет
28. К.Л.83 Определяне максималния размер за финансиране на едно проектно предложение през 2012 година съгласно Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети с Решение № 774 с Протокол № 37/28.01.2010 г. и допълнени с Решение № 827/18.03.2010 г. на ОбС – Русе
Предложение: кмет
29. К.Л.71 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определяне и администрирането на местните такси, цени на услуги и права за територията на Община Русе
Предложение: кмет
30. К.Л.52 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Предложение: кмет
31. К.Л.51 Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2012 г. от приходите от таксата за битови отпадъци
Предложение: кмет
32. К.Л.50 Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Тръстеник, І-во разписание от утвърдената Областна транспортна схема. Утвърждаване на изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения. Определяне цена на конкурсната документация.
Предложение: кмет
33. К.Л.79 Одобряване на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
Предложение: кмет
34. К.Л.80 Годишен отчет за изпълнение на Програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на Община Русе за 2011 г.
Предложение: кмет
35. К.Л.81 Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за 2011 г.
Предложение: кмет
36. Допълнение към Решение №1127, Прието с протокол №56/24.02.2011г. от Общински съвет – Русе
Предложение: кмет
37. Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране на проект по Оперативна програма „Регионално развитие” в партньорство с Община Иваново и Община Борово
Предложение: кмет
38. Определяне на представители на Община Русе в Общото събрание на “Асоциация Общински гори”
Предложение: кмет
39. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)