Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД на третото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 15.12.2011 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на третото заседание, което ще се проведе на 15.12.2011 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – к.л. 1
Предложение: кмет

2. Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – к.л. 3
Предложение: председател ОбС

3. Съгласуване на годишен план за 2012 г. и актуализирана оценка на риска към стратегически план 2011-2013 г. за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община Русе – к.л. 11
Предложение: кмет

4. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Николово – к.л. 19
Предложение: кмет

5. Откриване на процедура за продажба на общински имот – ЧОС в ЖК „Средна кула”, ул. „Д. Талев” № 2 – к.л. 21
Предложение: кмет

6. Обявяване на общински имот за имот – ПОС – к.л. 20
Предложение: кмет

7. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот ПОС – к.л. 6
Предложение: кмет

8. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л. 7
Предложение: кмет

9. Предоставяне за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на поземлени имоти в горските територии, гори в земеделски земи собственост на Община Русе на „СЦДП” ДП – ТП „Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат, намиращи се в района на дейност на стопанството и сключване на договор – к.л. 26
Предложение: кмет

10. Отдаване под наем на имот ЧОС на Генералното консулство на Руската федерация в гр. Русе
Предложение: кмет

11. Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе – к.л. 15
Предложение: кмет

12. Определяне размера на ТБО за висшите училища на територията на общината (РУ „А. Кънчев” и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите) – к.л. 2
Предложение: общински съветници

13. Отчет на 51 МФ „Мартенски музикални дни” Русе – 2011 – к.л. 14
Предложение: кмет

14. Проект за 52 МФ „Мартенски музикални дни” Русе – 2012 – к.л. 16
Предложение: кмет

15. Корекция на бюджета на Община Русе за 2011 г. – к.л. 9
Предложение: кмет

16. Допълване на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащ право на транспортни разходи от средства предоставени от държавния бюджет през 2011 г. – к.л. 10
Предложение: кмет

17. Определяне на училище преимуществен ползвател на ученически автобус марка „Пежо”, модел „Боксер” 11 + 1 места – к.л.18
Предложение: кмет

18. Изменение на решение № 1338 на ОбС – Русе, прието с протокол № 63/16.09.2011 г. за участие на общината като партньор в проект „ФромРома” с водещ партньор Сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация” – к.л. 17
Предложение: кмет

19. Решение за кандидатстване с проект по приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, основна област на интервенция 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение”, посредством схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – к.л. 23
Предложение: кмет
20. Реализиране от Община Русе на проект „Социално предприятие обществена трапезария” по ОП „РЧР” схема „Нови възможности” – к.л. 25
Предложение: кмет

21. Решение за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „Подобряване на достъпа на Еврорегион Русе – Гюргево до паневропейски коридор №9“, подготвен и депозиран през 2009г. в рамките на Оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013
Предложение: кмет

22. Отпускане на персонална пенсия – к.л. 13
Предложение: кмет

23. Определяне на представител на общината в сдружения на местни власти, в които общината е член – к.л. 4
Предложение: председател ОбС

24. Даване на съгласие за провеждане на процедура за последваща акредитация на „СБАЛПФЗ – Русе” ЕООД – к.л. 5
Предложение: председател ОбС

25. Избор на контрольори на еднолични общински дружества, в които Община Русе е едноличен собственик на капитала – к.л. 12
Предложение: председател ОбС

26. Избор на членове на общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие – к.л. 24
Предложение: председател ОбС

27. Провеждане на Общо събрание на „Агропродукт” АД
Предложение: кмет

28. Създаване на наблюдателна комисия по чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанието и задържането под стража (ЗИНЗС) – к.л. 8
Предложение: председател ОбС

29. Опрощаване на държавни вземания
Предложение: председател ОбС

30. Изказвания на граждани

31. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)