Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на тридесет и второто заседание, което ще се проведе на 08.10.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на тридесет и второто заседание, което ще се проведе на 08.10.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Обявяване на земеделски земи с начин на трайно ползване пасища, мери за публична общинска собственост – к.л.585
Предложение: кмет
2. Учредяване допълнително безвъзмездно право на строеж
Предложение: кмет
3. Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на общината върху недвижим имот с ид.63427.2.2220.7.19 на гр.Русе по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС – к.л.582
Предложение: кмет
4. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, находящ се в местност „Сръбчето”, имот с идентификатор 63427.81.28 – к.л.572
Предложение: кмет
5. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот – УПИ ХVІ-27 от кв.5 по плана на с.Долно Абланово – к.л.568
Предложение: кмет
6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – к.л.570
Предложение: кмет
7. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – ЧОС, находящи се в гр.Русе, кв.Средна кула – к.л.583
Предложение: кмет
8. Продажба на идеална част от дворно място, ЧОС, върху която законно е изградена жилищна сграда в гр.Русе, ул.Васил Друмев № 10а – к.л.584
Предложение: кмет
9. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж в ж.к.”Възраждане” – к.л.571
Предложение: кмет
10. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване към общественообслужваща сграда – к.л.580
Предложение: кмет
11. Учредяване право на строеж за пристрояване на балкони – к.л.581
Предложение: кмет
12. Учредяване право на строеж за пристрояване на балкони – к.л.569
Предложение: кмет
13. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – к.л.586
Предложение: кмет
14. Отдаване под наем на част от имот ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л.578
Предложение: кмет
15. Обявяване на имот – частна общинска собственост за публична общинска собственост – к.л.573
Предложение: кмет
16. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.575
Предложение: кмет
17. Отмяна на част от решение № 611/2009 г. на ОбС – Русе – к.л.566
Предложение: кмет
18. Удължаване срока на договор за наем – к.л.587
Предложение: кмет
19. Продължаване на договорни отношения – к.л.576
Предложение: кмет
20. Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2009 г. от приходите от таксата за битови отпадъци – к.л.567
Предложение: кмет
21. Промяна на Наредба № 16 на ОбС – Русе – к.л.579
Предложение: председател ОбС
22. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Републиканска транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения – к.л.574
Предложение: кмет
23. Промяна на учредителния акт на „Общински пазари” ЕООД
Предложение: кмет
24. Допълнение на решение № 620/2009 г. на ОбС – Русе
Предложение: кмет
25. Корекция на бюджета на Община Русе за 2009 г.
Предложение: кмет
26. Избиране на комисия, която да изготви предложения за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели за мандата 2010-2015 г.
Предложение: председател ОбС
27. Връщане за ново обсъждане на решение № 630/10.09.2009 г. на ОбС – Русе
Предложение: председател ОбС
28. Връщане за ново обсъждане на решение № 631/10.09.2009 г. на ОбС – Русе
Предложение: председател ОбС
29. Връщане за ново обсъждане на решение № 632/10.09.2009 г. на ОбС – Русе
Предложение: председател ОбС
30. Връщане за ново обсъждане на решение № 635/10.09.2009 г. на ОбС – Русе
Предложение: председател ОбС
31. Връщане за ново обсъждане на решение № 646/10.09.2009 г. на ОбС – Русе
Предложение: председател ОбС
32. Даване съгласие за издаване на банкова гаранция на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар” ЕООД
Предложение: председател ОбС
33. Избор на контрольор на „Паркстрой” ЕООД
Предложение: председател ОбС
34. Изказвания на граждани
35. Питания