Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на тридесет и девето заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 19.06.2014 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на тридесет и девето заседание, което ще се проведе на 19.06.2014 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 611 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за закриване на дома за деца лишени от родителски грижи „Надежда“ гр. Русе
2. К.Л. 612 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за откриване на Дневен център за младежи с увреждания
3. К.Л. 613 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за откриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица в общността в риск.
4. К.Л. 604 Приемане на краен ликвидационен баланс на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе“ЕООД в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
5. К.Л. 600 Увеличаване на капитала на: Комплексен онкологичен център – Русе“ /КОЦ-Русе/ ЕООД, чрез непарична вноска с активи придобити по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-11/2011 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“, по проект „Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център – Русе“
6. К.Л. 608 Промяна предназначението на съществуващи помещения, отредени за лекарски кабинети, находящи се в сградата на „ДКЦ-2-Русе“ ЕООД, сутеренен етаж, корпус 5 в такива за осъществяване на болнична дейност – Патолого-анатомично отделение и Болнична аптека за собствени нужди, необходима за дейността на „МБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ЕООД
7. К.Л. 609 Упълномощаване на Искрен Маринов Илиев, представляващ Община Русе в качеството и на член на Съвета на директорите на „Сплендид“ АД да гласува за вземане на банкови кредити от дружеството
8. К.Л. 602 Безвъзмездно приемане на активи, изградени по ИСПА мярка: 2005/BG/16/P/PE/004 „Интегриран воден проект – гр. Русе“, на подобект III „Главен профил II – Колектор „Чародейка“, част от проект „Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа – гр. Русе – Лот 2“, от Възложителя – Министерство на регионалното развитие (МРР) на Бенефициента – Община Русе
9. К.Л 595 Обявяване на общински имот – публична общинска собственост и учредяване безвъзмездно право на управление върху имота, намиращ се в гр. Русе, ул. „Генерал Гурко“№1, бл. „Строител“
10. К.Л. 597 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Астарджийка“, землище на град Русе
11. К.Л. 599 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в Западна промишлена зона на град Русе, на ул. „Росица
12. К.Л. 591 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на село Басарбово
13. К.Л. 596 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Тодор Страшимиров“
14. К.Л. 603 Решение за приватизация чрез търг на общински имот – бивша поликлиника в село Тетово, АОС № 3944/28.10.2002 г.
15. К.Л. 598 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в с. Тетово
16. К.Л. 594 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения в гр. Русе и гр. Мартен
17. К.Л. 592 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“
18. К.Л. 593 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
19. К.Л. 605 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 година
20. К.Л. 606 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50, ал. 1 от ПМС №3/15.01.2014 г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет №886/14.02.2014 г. – Приложение №17
21. К.Л. 607 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2014 г.
22. К.Л. 601 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на част от имот 000203, местност „Батмиш“, землище на с. Червена вода по КВС с ЕКАТТЕ 80460 и изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земята
23. К.Л. 610 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.33 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Касева чешма“
24. К.Л. 614 Удостояване на проф. д-р Ваньо Митев с почетно звание „Почетен гражданин на град Русе“
25. Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Русе” – вокалния педагог и музикант Вили Икономов Шишков
26. Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Русе” – офицерски кандидат Валентин Николаев Донев
27. Промяна в състава на постоянните комисии към ОбС – Русе
28. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/засл. проф. В. Пенчев/