Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на тридесет и осмото заседание, което ще се проведе на 18.02.2010 г. – първа част и на 19.02.2010 г. – втора част, от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги“, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на тридесет и осмото заседание, което ще се проведе на 18.02.2010 г. – първа част и на 19.02.2010 г. – втора част, от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. и годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2010 г.

Предложение: кмет

2. Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2009 г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2010 г.

Предложение: кмет

3. Изменение на решение № 741, прието с Протокол № 35/10.12.2009 г. на Общински съвет – Русе за провеждане на конкурс за управител на „Общински пазари” ЕООД

Предложение: кмет

4. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2009 г.

5. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2010 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)