Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на тридесет и първото заседание, което ще се проведе на 10.09.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на тридесет и първото заседание, което ще се проведе на 10.09.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва от общински съветници

2. Промяна състава на постоянните комисии, избор на ръководства на постоянните комисии и избор на зам.-председател на общинския съвет
Предложение: председател ОбС

3. Отчет за работата на общинския съвет за периода януари-юли 2009 г.
Предложение: председател ОбС

4. Изменение на Наредба № 1 на ОбС за общинската собственост
Предложение: общински съветник

5. Промяна на Правилника за организация и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската собственост
Предложение: председател ОбС

6. Намаляване на определената съгласно решение № 1304/2007 г. на ОбС – Русе начална тръжна цена за продажба на недвижим имот – ЧОС и откриване на нова процедура за продажба
Предложение: кмет

7. Намаляване на утвърдените с решение № 150/2008 г. на ОбС начални цени за продажба чрез търг с явно наддаване на имот ЧОС в гр.Ветово за откриване на процедура за продажба на имот 444, кв.178 по плана на града
Предложение: кмет

8. Намаляване на определената съгласно решение 315/2008 г. на ОбС начална тръжна цена за продажба на недвижим имот ЧОС и откриване на нова процедура за продажба
Предложение: кмет

9. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – магазин за хранителни стоки, гр.Русе, ж.к.Здравец – изток, бул.Липник 70а
Предложение: кмет

10. Определяне на годишна наемна цена на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и от Резервния фонд на Община Русе за стопанската 2009/2010 г. и разрешаване сключването на договори за наем за земеделските земи от Резервния фонд
Предложение: кмет

11. Отдаване под наем на помещения ЧОС за клубове на политически партии
Предложение: кмет

12. Отдаване под наем на помещения ЧОС за клубове на неправителствени организации
Предложение: кмет

13. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3 кв.м. по чл.57 от ЗУТ
Предложение: кмет

14. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет

15. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от учебно заведение
Предложение: кмет

16. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 209/2010 г.
Предложение: кмет

17. Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2009/2010 г.
Предложение: кмет

18. Отпускане на финансова помощ за довършване на стенописите в църквата „Св.Парасскева” с.Тетово
Предложение: общински съветник

19. Корекция на бюджета на Община Русе за 2009 г.
Предложение: кмет

20. Корекция на план-сметките за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2009 г. от приходите от таксата за битови отпадъци
Предложение: кмет

21. Корекции в план-сметките на Общински инвестиционен фонд
Предложение: кмет

22. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.30 от ПМС 27/2009 г., утвърден с решение на ОбС № 488/2009 г.
Предложение: кмет

23. Преместване на такси-стоянката на Централна ж.п. гара пред митницата
Предложение: кмет

24. Промяна на наименованието на ОП „Пътно поддържане и сигнализация
Предложение: кмет

25. Допълване на решение № 620, прието с Протокол № 30/2009 г.
Предложение: кмет

26. Приемане на краен ликвидационен баланс на „Чистота – Русе” ЕООД
Предложение: кмет

27. Приемане на начален баланс при ликвидация на „Градски транспорт” ЕООД
Предложение: кмет

28. Освобождаване от длъжност управителя на „Общински пазари” ЕООД
Предложение: кмет

29. Освобождаване от длъжност управителя на „Изкуство – ДВ” ЕООД
Предложение: кмет

30. Освобождаване от длъжност контрольора на „Паркстрой” ЕООД
Предложение: председател ОбС

31. Опрощаване на държавно вземане на Цветанка Димитрова Кръстева
Предложение: председател ОбС

32. Опрощаване на държавно вземане на Ангел Петков Петков
Предложение: председател ОбС

33. Опрощаване на държавно вземане на Ахмед Мехмедов Юмеров
Предложение: председател ОбС

34. Приемане план за заседанията на общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2009 г.
Предложение: председател ОбС
35. Питания
36. Изказвания на граждани

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ)