Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на тридесет и седмото заседание, което ще се проведе на 24.04.2014 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на тридесет и седмото заседание, което ще се проведе на 24.04.2014 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 563 Приемане на решение за обявяване на имот – частна общинска собственост за имот – публична общинска собственост в гр.Русе
2. К.Л. 557 Даване на съгласие за намаляване на капитала на „КОЦ-Русе” ЕООД и внасяне на непарична вноска от Община Русе в капитала на „МБАЛ-Русе” АД
3. К.Л. 561 Решение за придобиване на дълготрайни материални активи от „Паркстрой” ЕООД
4. К.Л. 525 Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в град Русе, к-с „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“№2, блок 4, вх. 6/Е/ на Национален осигурителен институт, Районно управление „Социално осигуряване и Областна дирекция на МВР-Русе
5. К.Л. 552 Решение за приватизация чрез търг на общински имот в кв. ДЗС, ул. „Чинар”, гр. Русе
6. К.Л. 553 Откриване на процедура за приватизация на общински имот – бивша поликлиника в село Тетово, АОС №3944/28.10.2002 г.
7. К.Л. 562 Допълване на годишния план за паша в частта за землището на с. Червена вода и с. Басарбово за разпределение на пасища, мери за общо и индивидуално ползване, находящи се в землищата на с. Червена вода и с. Басарбово
8. К.Л. 531 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост в село Ястребово
9. К.Л. 532 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на село Басарбово
10. К.Л. 538 Предоставяне безвъзмездно за управление в полза на Кметство – с. Семерджиево на обособена част от недвижим имот – частна общинска собственост
11. К.Л. 542 Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот – публична общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода
12. К.Л. 533 Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Мальовица“
13. К.Л. 534 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба-2“, ул. „Мими Балканска“№5
14. К.Л. 530 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, гр. Русе, местност „Барбуков трап“
15. К.Л. 539 Определяне на годишна наемна цена за земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Русе
16. Вх. № 365/09.04.2014 г. Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Клуб Олимпиец“ – град Русе за имот – Градски хали за срок до приключване на процедурата по отдаване под наем на имота със сключване на договор, но не повече от една година
17. К.Л. 521 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на сдружение „Вяра, Надежда, Любов“
18. К.Л. 522 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
19. К.Л. 523 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост монтиране на автомат за топли напитки
20. К.Л. 548 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – автомати за топли, безалкохолни напитки и закуски
21. К.Л. 546 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Хаджигенова чешма, землище на гр. Русе
22. К.Л. 547 Учредяване безвъзмездно право на ползване, върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по ул. „Ген Гурко”№1 на сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите” – София
23. К.Л. 543 Съгласие за извършване на ремонт и обновяване на зала за борба и обслужващи помещения към Спортен комплекс „Локомотив” в гр. Русе
24. К.Л. 549 Спортните обекти, които не се ползват целогодишно
25. К.Л. 551 Промяна на Приложение №1 от Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти”
26. К.Л. 554 Отдаване под наем на движими вещи – общинска собственост
27. К.Л. 544 Кандидатстване на Регионална библиотека „Любен Каравелов” за безвъзмездно финансиране по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., чрез Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, по Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” и Малка Грантова Схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”
28. К.Л. 545 Кандидатстване на Община Русе за безвъзмездно финансиране по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., чрез Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”
29. К.Л. 556 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 г.
30. К.Л. 555 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50, ал. 1 от ПМС №3/15.01.2014 г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 886/14.02.2014 г. – Приложение №17 и Приложение № 18
31. К.Л. 536 Корекция на числеността на персонала в ЦДГ и ОДЗ на функция „Образование“ в община Русе за 2014 година
32. К.Л. 541 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Русе за 2014 година и прогноза за 2015 г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 година
33. К.Л. 537 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
34. К.Л. 520 Запазване дейността на „Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж в изпълнение на Договор BG051PO001-5.1.04-0181 между Община Русе и Агенция за социално подпомагане
35. К.Л. 558 Одобряване на ПУП – ИПУР на ул. „Чипровци: – от ул. „Шипка” до ул. „Тича”, Изменение на план за регулация, План за застрояване на УПИ – за обществено обслужваща сграда в кв. 752 и Изменение на план за регулация на УПИ II-за детско заведение и План за регулация и застрояване на ново УПИ – за обществено обслужване в кв. 753 по плана на гр. Русе, част от „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе”, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001, изработен по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013
36. К.Л. 559 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.167.26 в землището на кв. Средна кула, гр. Русе, находящ се в местността „ДЗС-Птичарника”
37. К.Л. 560 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с номер 027005 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Над село”
38. К.Л. 526 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводна връзка от съществуващ градски водопровод до съществуваща водопроводна шахта на сдружение „Караманлийка 2“ в местност „Карамнлийка“, землище на гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
39. К.Л. 527 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за кабелно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 63427.106.12 в местност „Харманлъка“, землище на гр. Русе
40. К.Л. 529 Отпускане на персонална пенсия
41. К.Л. 550 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Червена вода
42. К.Л. 540 Удостояване на проф. дтн Христо Иванов Белоев, DHC mult с почетното звание „Почетен гражданин на град Русе“
43. К.Л. 528 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА с Решение №15 по Протокол №3/15.12.2011 г., изменен с Решение №281/12.07.2012 г., Решение №528/21.03.2013 г., Решение №884/23.01.2014 г.
44. К.Л. 524 Създаване на работна група, която да подготви промени, свързани с актуализирането на Наредба №17 за символиката на Община Русе в частта Глава четвърта „Награди на община Русе“, раздел I „Почетен гражданин на град Русе“
45. К.Л. 535 Приемане на Декларация за признаване геноцида срещу българския народ, извършен от Османската империя
46. К.Л. 519 Вземане на решение за поставяне паметник на Васил Левски и създаване на работна група
47. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/засл. Проф. В. Пенчев/