Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на тридесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 12.11.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на тридесет и четвъртото заседание, което ще се проведе на 12.11.2009 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет – к.л.617

Предложение: кмет

2. Приемане на общинска програма „Синди” – „Здрави деца в здрави семейства” за промоция и профилактика на здравето – к.л.619

Предложение: кмет

3. Определяне на председател, секретар и членове на Областен съвет по наркотичните вещества – к.л.606

Предложение: кмет

4. Отчет за 49-ти Международен фестивал „Мартенски музикални дни” Русе – 2009 – к.л.597

Предложение: кмет

5. Увеличаване числеността на Дейност 759 „Други дейности по културата” с 1 щатна бройка на длъжност „Библиотекар австрийска библиотека”, считано от 1.01.2010 г. – к.л.598

Предложение: кмет

6. Кандидатстване на Община Русе в Програмата на проект «Красива България» през 2010 г. – к.л.589

Предложение: кмет

7. Корекция на бюджета на Община Русе за 2009 г. – к.л.613

Предложение: кмет

8. Допълване и промяна на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащ право на транспортни разходи от средства предоставени от държавния бюджет през 2009 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 488 от 05.03.2009 г.- Приложение № 19 – к.л.611

Предложение: кмет

9. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.30 от ПМС 27/09.02.2009 г., утвърден с Решение на Об.С. № 488 от 05.03.2009 г. – к.л.612

Предложение: кмет

10. Утвърждаване нов размер на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности във функция „Образование” за 2009 година – к.610

Предложение: кмет

11. Даване на съгласие за сключване на договор между Община Русе и ТБ „Инвестбанк” АД за издаване на банкова гаранция – к.л.615

Предложение: кмет

12. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед за авансово плащане по проект BG161PO001/1.4-03/2- 8/006 „Укрепване на свлачище по откос на бул.”Придунавски” – Русе – к.л.616

Предложение: кмет

13. Създаване на временна комисия със задача изработване на предложение за мерки във връзка с икономическата криза

Предложение: общински съветник

14. Одобряване на пазарна оценка на земя – частна общинска собственост, във връзка с разпореждане – к.л.609

Предложение: кмет

15. Прекратяване на съсобственост в имот в местността „САДЖАКА”, землището на село Басарбово, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1, т.2 от Наредба №1 за общинската собственост – к.л.607

Предложение: кмет

16. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, находящ се по ул. “Витиня” № 1 в гр.Русе – к.л.618

Предложение: кмет

17. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на пет броя гаражни клетки, ситуирани в кв.604, до гаражна група Г-1, югозападно от жил.бл.103 и североизточно от бул.”България”, ЖК „Чародейка – Г – юг” по плана на гр.Русе – к.л.603

Предложение: кмет

18. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж, ситуиран в кв.752, ЖК „Родина І”, северно от жил.бл.”Българка” по плана на гр.Русе – к.л.604

Предложение: кмет

19. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на три броя гаражни клетки, ситуирани в кв.760, УПИ ІІІ – за полуподземни гаражи, ЖК „Родина ІІ”, южно от ул.”Згориград” и жил.бл.”Боримечка” по плана на гр.Русе – к.л.605

Предложение: кмет

20. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване към търговски обект – к.л.599

Предложение: кмет

21. Учредяване право на строеж за пристройка в гр.Мартен – к.л.600

Предложение: кмет

22. УПС за пристрояване към търговски обекти – к.л.601

Предложение: кмет

23. УПС за пристройка към съществуващ автодиагностичен пункт, намиращ се на ул. „Гео Милев”, ж.к. „Дружба 1”, гр.Русе – к.л.602

Предложение: кмет

24. Предоставяне безвъзмездно за управление на НОИ, Районно управление „Социално осигуряване” – к.л.608

Предложение: кмет

25. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.591

Предложение: кмет

26. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.596

Предложение: кмет

27. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда /супермаркет/, гр. Русе, ж. к. «Чародейка – Г – юг», ул. «Тодор Икономов» – к.л.588

Предложение: кмет

28. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост – к.л.592

Предложение: кмет

29. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от спортен обект – публична общинска собственост – к.л.614

Предложение: кмет

30. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – к.л.590

Предложение: кмет

31. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.595

Предложение: кмет

32. Приемане на парцеларен план за техническа инфраструктура на обект „Доизграждане на колектор-Чародейка и отливен канал до река Дунав” – к.л.593

Предложение: кмет

33. Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2009 г. от приходите от таксата за битови отпадъци във връзка с присъединяване на село Бъзън към Община Русе

Предложение: кмет

34. Изменение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе – к.л.620

Предложение: кмет

35. Изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе – к.л.621

Предложение: кмет

36. Решение за утвърждаване на вътрешноградска общинска транспортна схема, приемане на маршрутни разписания и обявяване на конкурс за разпределение на вътрешноградските автобусни линии от Общинската транспортна схема. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите – участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения – к.л.594

Предложение: кмет

37. Определяне на представител на общината в сдружения на местни власти, в които същата е член – к.л.597

Предложение: председател ОбС

38. Избор на съдебни заседатели към Окръжен съд – Русе

Предложение: общински съветник

39. Връщане за ново обсъждане на решение № 661/08.10.2009 г.

Предложение: председател ОбС

40. Изказвания на граждани
41. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)