Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на тридесет и четвъртото извънредно заседание на Общински съвет – Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам Общински съвет – Русе на тридесет и четвъртото извънредно заседание, което ще се проведе на 14.02.2014 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л.441 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2014 година
Предложение: кмет

2. К.Л.440 Приемане на сборния бюджет и приложенията към него на Община Русе за 2014 г.
Предложение: кмет

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)