Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на тридесет и шестото заседание което ще се проведе на 20.03.2014 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на тридесет и шестото заседание, което ще се проведе на 20.03.2014 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 489 Годишен доклад за наблюдението и реализацията на Програмата за 2013 г. към „Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011-2013 г.
2. К.Л. 493 Утвърждаване списъци на общински жилища на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
3. К.Л. 510 Удължаване срока на ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе“ЕООД в ликвидация и внасяне на допълнителна парична вноска за обезпечаване на процеса на ликвидация
4. Даване съгласие за сключване на договор от “Център за психично здраве-Русе” ЕООД за теглене на кредит – тип овърдрафт
5. К.Л. 494 Даване съгласие „ДКЦ-2-Русе“ ЕООД за сключване на анекс към Договори за кредит тип овърдрафт за продължаването им с 12 месеца
6. К.Л. 509 Откриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на „ДКЦ-2-Русе“ЕООД
7. К.Л. 513 Работна група за създаване на Общинско предприятие „Паркстрой“
8. К.Л. 473 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Върбица“
9. К.Л. 474 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
10. К.Л. 475 Откриване на процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово
11. К.Л. 477 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
12. К.Л. 478 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
13. К.Л. 499 Допълнение на годишния план за паша в частта на землището на с. Сандрово, с. Просена, с. Ново село и с. Николово във връзка с представяне за общо и индивидуално ползване на пасища, мери – публична общинска собственост и вх. № 214/28.02.2013 г.
14. К.Л.502 Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда – чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а административен адрес: гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг“, ул. „Тодор Икономов“
15. К.Л. 479 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – Сдружение „Център Динамика“
16. К.Л. 480 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
17. К.Л. 481 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
18. К.Л. 482 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени-публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. по чл. 57 от ЗУТ
19. К.Л. 491 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за клуб
20. К.Л. 492 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
21. К.Л. 503 Провеждане на процедура за конкурс по Закона за физическото възпитание и спорта на обект, прилежащ към спортна площ – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП“Спортни имоти“
22. К.Л. 504 Допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“
23. К.Л. 505 Изменение на решение №643, прието с Протокол № 27/20.06.2013 г. на Общински съвет-Русе
24. К.Л 506 Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем по Закона за физическото възпитание и спорта през 2014 г.
25. К.Л. 508 Освобождаване от заплащане на топлоенергия спортни клубове – наематели на спортни зали и съоръжения, собственост на Община Русе
26. К.Л. 515 Отмяна на Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе – Приложение II, приети с Решение №522 по Протокол №23/21.03.2013 г. на общински съвет-Русе и приемане на нови Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе
27. К.л. 472 Изменение и допълнение на приетата с Решение №327/20.09.2012 г. на Общински съвет-Русе Общинска транспортна схема в частта и междуселищни линии
28. К.Л. 496 Годишен отчет за 2013 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на англомерация Русе
29. К.Л. 497 Годишен отчет за 2013 г. за изпълнение на Програма за намаляване на емисии на замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на община Русе
30. К.Л. 498 Годишен отчет за 2013 г. за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе
31. К.Л. 476 Приемане на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
32. К.Л. 490 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот номер 503.370 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Дрибак 6“
33. К.Л. 500 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имоти 014268, 014269, 014270, 014271, 014272, 014273, 014274 и 014110 в землището на с. Сандрово с ЕКАТТЕ 65348, Община Русе, находящи се в местността „Лозята“ и изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земята
34. К.Л. 501 Одобряване на ПУП – ПРЗ на части от квартали в жк. „Родина-3“ и жк. „Чародейка“ по плана на гр. Русе в района между улици „Кадин мост“ и „Опълченска“, част от „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе“, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001, изработен по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013
35. К.Л 507 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за водопровод към поземлен имот с идентификатор 63427.150.227 в местност „Караманлийка“, землище на гр. Русе
36. К.Л. 514 Приемане на Средносрочна прогноза 2015-2017 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
37. К.Л. 511 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
38. К.Л. 512 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50, ал.1 от ПМС №3/15.01.2014 г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет №886/14.02.2014 г. – Приложение №17 и Приложение №18
39. К.Л. 485 Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“
40. К.Л. 486 Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“
41. К.Л. 487 Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Подобряване достъпността на „Еврорегион Русе-Гюргево с Пан – Европейски транспортен коридор №9“
42. К.Л. 516 Партньорско участие на Община Русе в изграждане и развитие на Регионални центрове за култура и иновации в гр. Русе, България и гр. Елванген, ФРГ
43. К.Л. 518 Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет и Годишен финансов отчет на общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2013 г.
44. К.Л. 517 Приемане на Основни насоки за дейността и Работна програма за 2014 г., щат и Бюджет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г.
45. К.Л. 483 Отпускане на персонална пенсия
46. К.Л. 484 Изменение и допълнение на Решение №198/15.05.2008 г., прието с Протокол №13/15.05.2008 г., определящо изискванията и критериите за подбор на кандидатите за включване в Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе
47. К.Л. 495 Отмяна на Решение №703, прието с Протокол №29/19.09.2013 г. на Общински съвет-Русе
48. К.Л. 488 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
49. План за заседанията на ОбС – Русе за второто тримесечие и месец юли на 2014 г.
50. Опрощаване на държавно вземане на Румян Господинов
51. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)