Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на тринадесетото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 12.07.2012 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на тринадесетото заседание, което ще се проведе на 12.07.2012 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л.228 Допълнителни споразумения за изменение на концесионни договори за спирките от Зона 1 и Зона 2
Предложение: кмет
2. К.Л.229 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот и изградената в него масивна едноетажна обществена сграда със сутерен (бивша баня 5) – гр. Русе, кв. Дружба II, бул. Гоце Делчев №4, АОС №6691/21.06.2012 г
Предложение: кмет
3. К.Л.234 Определяне на представители на Общината в Съвета на директорите на „Проект Русе” АД
Предложение: кмет
4. К.Л.203 Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл.35 /3/ ЗОС
Предложение: кмет
5. К.Л.251 Продажба на земя (общинска собственост) от улична регулация в кв. 81, с. Николово, Община Русе
Предложение: кмет
6. К.Л.240 Продажба на земя (общинска собственост) от улична регулация в кв. 153, кв. Средна кула на град Русе
Предложение: кмет
7. К.Л.204 Покана по чл.33 от Закона за собствеността
Предложение: кмет
8. К.Л.205 Придобиване право на собственост от община Русе, чрез покупка, на недвижим имот собственост на „Напоителни системи” ЕАД-София.
Предложение: кмет
9. К.Л.208 Предоставяне на безвъзмездно за управление, за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-частна общинска собственост намиращ се в гр. Русе, ул. Черно море” № 2, на Дирекция „Социално подпомагане”-Русе към Агенцията за социално подпомагане.
Предложение: кмет
10. К.Л.209 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот-публична общинска собственост.
Предложение: кмет
11. К.Л.207 Обявяване на имот-публична общинска собственост в имот-частна общинска собственост.
Предложение: кмет
12. К.Л.206 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост.
Предложение: кмет
13. К.Л.226 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж в ПИ с идентификатор 63427.4.2397 по ул. Ракитово №6, ЖК “Дружба – ІІ”, гр. Русе.
Предложение: кмет
14. К.Л.227 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на девет броя гаражи в УПИ VІ – 1618 в кв. 851, ЖК “Дружба – І” по плана на гр.Русе.
Предложение: кмет
15. К.Л.225 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Караач”
Предложение: кмет
16. К.Л.238 Обявяване на недвижими имоти частна общинска собственост за имоти-публична общински собственост
Предложение: кмет
17. К.Л.239 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
Предложение: кмет
18. К.Л.241 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
Предложение: кмет
19. К.Л.242 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Тетово
Предложение: кмет
20. К.Л.243 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
Предложение: кмет
21. К.Л.244 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
Предложение: кмет
22. К.Л.245 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
Предложение: кмет
23. К.Л.246 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
Предложение: кмет
24. К.Л.247 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Тетово
Предложение: кмет
25. К.Л.248 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
Предложение: кмет
26. К.Л.249 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
Предложение: кмет
27. К.Л.250 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
Предложение: кмет
28. К.Л.222 Отдаване под наем на имот ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
Предложение: кмет
29. К.Л.230 Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
Предложение: кмет
30. К.Л.231 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00кв.м. по чл.57 от ЗУТ
Предложение: кмет
31. К.Л.232 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет
32. К.Л.220 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
Предложение: кмет
33. К.Л.254 Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем през 2012 г.
Предложение: кмет
34. К.Л.253 Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект прилежащ към спортна площ – ПОС, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
Предложение: кмет
35. К.Л.219 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на ОбС – Русе за началните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
Предложение: кмет
36. К.Л.216 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
Предложение: общински съветник
37. К.Л.233 Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
Предложение: кмет
38. К.Л.236 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
Предложение: кмет
39. К.Л.168 Приемане на наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
Предложение: общински съветници
40. К.Л.217 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на Рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 57 от ЗУТ за 2012 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 12 на Общински съвет Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе
Предложение: кмет
41. К.Л.218 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2012 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе
Предложение: кмет
42. К.Л.255 Предложение за промяна в статута на Общински детски център за култура и изкуство – Русе
Предложение: кмет
43. К.Л.235 Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2012/2013 година.
Предложение: кмет
44. К.Л.221 Закриване филиала на Домашен социален патронаж с.Тетово
Предложение: кмет
45. К.Л.223 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Предложение: кмет
46. К.Л.224 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 29 ал.1 от ПМС №367/29.12.2011 г. от бюджет 2012 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г. Приложение № 17.
Предложение: кмет
47. К.Л.256 Промяна в списъка на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, приет с Решение №69, прието с Протокол №6/16.02.2012 година, ХVІІ „Второстепенни разпоредители с кредити, т.3-ІІІ и т.3-VІ и във връзка с преобразуваното ОП „Русе арт” с Решение №204, прието с Протокол №12/21.06.2012година
Предложение: кмет
48. К.Л.237 Проект за ”Изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в гр.Мартен”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”/ОПОС/, Приоритетна ос 1:”Подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води”, Процедура: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000е.ж.”
Предложение: кмет
49. К.Л.214 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Предложение: председател ОбС
50. К.Л.215 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе
Предложение: общински съветници
51. К.Л.252 Промяна в наименованието на местността “Сеймен бюлюк” на територията на Община Русе
Предложение: общински съветници
52. Извънредно Общо събрание на акционерите на „Сплендид” АД
Предложение: общински съветник
53. Изграждане на електрозарядни станции за електрически превозни средства /ЕПС/, в изпълнение на Стратегия „Европа 2020”
Предложение: общински съветник
54. Приемане на график на заседанията на ОбС – Русе
Предложение: председател ОбС
55. К.Л.210 Отпускане на персонална пенсия
Предложение: кмет
56. К.Л.211 Отпускане на персонална пенсия
Предложение: кмет
57. К.Л.212 Отпускане на персонална пенсия
Предложение: кмет
58. К.Л.213 Отпускане на персонална пенсия
Предложение: кмет
59. Опрощаване на държавно вземане на Ивайло Илиев
Предложение: председател ОбС
60. Изказвания на граждани
61. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)