Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на тринадесетото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 15.05.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на тринадесетото заседание, което ще се проведе на 15.05.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обявяване на търг за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения публична общинска собственост
 2. Предложение: кмет

 3. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
 4. Предложение: кмет

 5. Решение за премахване на източник на наднормен шум в жилищен район в центъра на гр.Русе
 6. Предложение: общински съветници

 7. Промяна на решение № 101/13.03.2008 г. на ОбС – Русе за обявяване на конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения, ПОС
 8. Предложение: кмет

 9. Придобиване в собственост на Община Русе на недвижим имот
 10. Предложение: кмет

 11. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижими имоти в гр.Русе
 12. Предложение: кмет

 13. Замяна на общински имот за апартаменти
 14. Предложение: кмет

 15. Запазване предназначението на общински недвижими имоти в гр.Русе
 16. Предложение: кмет

 17. Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2007 г.
 18. Предложение: кмет

 19. Приемане стратегия за участие на Община Русе в търговските дружества
 20. Предложение: кмет

 21. Откриване процедура по ликвидация на „Инвеститорски контрол” ЕООД
 22. Предложение: кмет

 23. Избор на представители на Община Русе в общински дружества
 24. Предложение: общински съветник

 25. Допълнение към решение № 82/28.02.2008 г. на ОбС – Русе
 26. Предложение: кмет

 27. Корекция на бюджета на Община Русе за 2008 г.
 28. Предложение: кмет

 29. Определяне на диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните от държавата дейности и заведения
 30. Предложение: кмет

 31. Решение за кандидатстване с проект „Подготовка на инвестиционен проект за техническа помощ за закриване на старото сметище”
 32. Предложение: кмет

 33. Актуализиране предмета на дейност и увеличение личния състав на Общинско предприятие „Пътно поддържане и сигнализация”
 34. Предложение: кмет

 35. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи
 36. Предложение: кмет

 37. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на „Обществен превоз на пътници по вътрешноградски линии № 3, 4, 6, 7, 16, 16А и 19, включително определените курсове за ТПЛ по тях от Общинската транспортна схема”
 38. Предложение: кмет

 39. Определяне на курсове за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения.
 40. Предложение: кмет

 41. Промяна на Наредба № 2 на ОбС – Русе относно базисните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение Предложение: кмет
 42. Приемане на Наредба № 21 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Русе
 43. Предложение: общински съветници

 44. Разкриване социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в обособена част на Дом за деца, лишени от родителски грижи
 45. Предложение: кмет

 46. Критерии за кандидатстване в инициативата на Община Русе „Финансова подкрепа за лечение на семейни двойки чрез метода ин витро”
 47. Предложение: общински съветник

 48. Удостояване с награда „Почетен гражданин на гр.Русе” на проф.Ат.Митков
 49. Предложение: общински съветници

 50. Изказвания на граждани
 51. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/