Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на четвъртото извънредно заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 29.12.2011 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на четвъртото извънредно заседание, което ще се проведе на 29.12.2011 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2012 г. от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне размера на таксата за 2012 г. – к.л.22

Вносител – кмет

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)