Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на четиридесетото заседание на Общински съвет – Русе което ще се проведе на 18.03.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на четиридесетото заседание, което ще се проведе на 18.03.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Русе 2007-2013г. през 2009г. – К.Л.701
Предложение: кмет
2. Отчет за дейността на Общинския съвет за периода август 2009 г. – февруари 2010 г.- К.Л. 731
Предложение: председател ОбС
3. Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе – К.Л. 696
Предложение: общински съветник
4. Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация през 2009 г. и Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2010 г.- К.Л. 710
Предложение: кмет
5. Утвърждаване на списъци на общински жилища, съгласно чл.42, ал.1 от ЗОС – К.Л.713
Предложение: кмет
6. Провеждане на публично оповестен конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя по реда на чл.19а, ал.8 от ЗСПЗЗ – К.Л.699
Предложение: кмет
7. Провеждане на публично оповестен конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя по реда на чл.19а, ал.8 от ЗСПЗЗ – К.Л.700
Предложение: кмет
8. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от обединено детско заведение “Райна Княгиня” – гр.Мартен – К.Л. 702
Предложение: кмет
9. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебно заведение – К.Л.719
Предложение: кмет
10. УПС за надстрояване на съществуващ гараж за изграждане на магазин – К.Л.704
Предложение: кмет
11. УПС за пристрояване и надстрояване на търговски обект – К.Л.705
Предложение: кмет
12. УПС за пристрояване към търговски обект – К.Л. 706
Предложение: кмет
13. УПС за пристрояване на балкон – К.Л.707
Предложение: кмет
14. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за срок от 1 г. за изграждане на нов уличен водопровод в с.Басарбово – К.Л.714
Предложение: кмет
15. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за срок от 1г.за изграждане на нов уличен водопровод в гр.Русе, ул. Ропотамо – К.Л.716
Предложение: кмет
16. Одобряване на оценки за недвижими имоти, отстъпени в право на строеж в гр.Русе, кв. Средна кула – К.Л.715
Предложение: кмет
17. Обявяване на общински имот за имот – публична общинска собственост – К.Л.717
Предложение: кмет
18. Изработване на лесоустройствен проект за горите от горския и поземлен фонд, собственост на Община Русе – К.Л.718
Предложение: кмет
19. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – К.Л. 720
Предложение: кмет
20. Отдаване под наем на помещение ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л.721
Предложение: кмет
21. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на РИЕ с площ над 3 кв.м. по чл.57 от ЗУТ- К.Л.722
Предложение: кмет
22. Продължаване на договорни отношения – К.Л.730
Предложение: кмет
23. Решение за разпореждане с движима вещ: товаропътнически автомобил – К.Л. 703
Предложение: кмет
24. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на ОбС-Русе за промяна размера на тарифната такса за паша в горите и горските пасища на пчелни семейства – К.Л.712
Предложение: кмет
25. Изменение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – К.Л.711
Предложение: председател ОбС
26. Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за 2009 г. К.Л.708
Предложение: кмет
27. Годишен отчет на програмата за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за 2009 г. – К.Л.709
Предложение: кмет
28. Одобряване на Обща схема за разполагане на рекламно-информационни елементи / РИЕ/ по чл.57 от ЗУТ на територията на гр.Русе, във връзка с § 2 от ПЗР на Наредба № 12 за рекламната дейност на територията на Община Русе – К.Л.724
Предложение: кмет
29. Одобряване на Обща схема на зона “Б” /пл. “Свобода”/ за поставяне на преместваеми обекти К.Л.729
Предложение: кмет
30. Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – К.Л. 723
Предложение: кмет
31. Допълнение на правилника за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата – К.Л. 697
Предложение: кмет
32. Отпускане на персонална пенсия – К.Л.725
Предложение: кмет
33. Отпускане на персонална пенсия – К.Л.726
Предложение: кмет
34. Отпускане на персонална пенсия – К.Л. 727
Предложение: кмет
35. Отпускане на персонална пенсия – К.Л.728
Предложение: кмет
36. Изменение на правилника за организацията и дейността на ОбС – К.Л. 698
Предложение: председател ОбС
37. Приемане план за заседанията на Общинския съвет за второто тримесечие на 2010 г.
Предложение: председател ОбС
38. Избор на контрольори на търговски дружества
Предложение: председател ОбС
39. Промяна състава на Обществен съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция
Предложение: председател ОбС
40. Опрощаване на държавно вземане на Юлиян Борисов Димитров
Предложение: председател ОбС
41. Разглеждане на възражение от Даниела Маринова Маринова срещу решение на Комисията по чл. 6 от Наредба № 6 на ОбС-Русе
42. Изказвания на граждани
43. Питания
44. Представяне на проекта за реконструкция и модернизация на централна градска част

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)