Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на четиридесет и второто заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 22.04.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на четиридесет и второто заседание, което ще се проведе на 22.04.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет за изпълнение решенията на Общинският съвет – к.л.760
Предложение: кмет

2. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе” на г-н Михаил Петрович Торшин – к.л. 732
Предложение: общински съветници

3. Участие на „МБАЛ-Русе” АД в проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „регионално развитие” 2007-2013 г. – к.л. 739
Предложение: кмет

4. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – к.л. 742
Предложение: кмет

5. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – к.л. 743
Предложение: кмет

6. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – к.л. 744
Предложение: кмет

7. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – к.л. 749
Предложение: кмет

8. Предложение по реда на чл. 36 от ЗС за придобиване на общински имот в гр. Русе, ул. „Църковна независимост”№ 18, представляващ обект с ид.№ 63427.2.1440.1.47 – к.л. 740
Предложение: кмет

9. Провеждане на публично оповестен конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя по реда на чл. 19, ал. 8, т. 1 ЗСПЗЗ – к.л. 738
Предложение: кмет
10. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ИПЗ. Имот с идентификатор 63427.8.652 – к.л. 737
Предложение: кмет

11. Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землищата на населените места в Община Русе – к.л. 741
Предложение: кмет

12. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л. 752
Предложение: кмет

13. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – к.л. 748
Предложение: кмет

14. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от спортни обекти – публична общинска собственост – к.л. 746
Предложение: кмет

15. Обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения, публична общинска собственост – к.л. 747
Предложение: кмет
16. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост – к.л. 751
Предложение: кмет

17. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – к.л. 750
Предложение: кмет

18. Попълване състава на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол /КПСК/ – к.л. 755
Предложение: кмет

19. Провеждане на конкурси за управители на лечебни заведения – к.л. 745
Предложение: кмет

20. Избор на управител на „Общински пазари” ЕООД – к.л. 756
Предложение: кмет
21. Удължаване срока на ликвидация на „Градски транспорт” ЕООД – в ликвидация – к.л. 754
Предложение: кмет

22. Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на Община Русе, област Русе – к.л.736
Предложение: общински съветници

23. Промени в Правилника за организацията и управлението на ОП”Комунални дейности” – к.л. 733
Предложение: общински съветник

24. Корекция на план-сметката за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от такса за битови отпадъци – к.л. 761
Предложение: кмет

25. Корекция на бюджета на Община Русе за 2010 г. – к.л. 757
Предложение: кмет
26. Изменение на Решение на Общински съвет № 802, прието с Протокол № 38 от 18.02.2010 г. – к.л.758
Предложение: кмет

27. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на кметство Бъзън, считано от 01.01.2010 г. – к.л. 762
Предложение: кмет

28. Допълване списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 30 от ПМС 324/30.12.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010 г. – к.л. 759
Предложение: кмет

29. Финансово подпомагане на ученици за участие в международен кръг на конкурс “Математика и проектиране” в Москва
Предложение: кмет

30. Допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к.л. 753
Предложение: кмет

31. Изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к.л. 734
Предложение: Председател ОбС

32. Допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползването на превозни средства на територията на Община Русе – к.л. 735
Предложение: Председател ОбС

33. Избиране на членове на Обществен съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие
Предложение: Председател ОбС

34. Избор на контрольори на общински търговски дружества
Предложение: Председател ОбС

35. Опрощаване на държавно вземане на Милка Стефанова Георгиева
Предложение: Председател ОбС

36. Разглеждане на възражение от Ихлиман Ибрямов Алиев срещу решение на Комисията по чл. 6 от Наредба № 6 на ОбС-Русе
Предложение: Председател ОбС

37. Изказвания на граждани
38. Питания
39. Информация за развитието на района около МБАЛ – МОЛ – РИОКОЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)