Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на четиридесет и деветото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 16.09.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет. 6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на четиридесет и деветото заседание, което ще се проведе на 16.09.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет. 6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Промяна на решение № 1141/2006 г. на ОбС-Русе, таблици 1 и 2 – намаляване на минималните цени при разпореждане с общински имоти – К.Л. 853, К.Л. 876
Предложение: кмет
2. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот, намиращ се в гр. Русе по ул. „Плиска”№3, бл. „Орфей”, вх. В на Първо основно училище „Отец Паисий” гр. Русе – К.Л. 856
Предложение: кмет
3. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – К.Л. 857
Предложение: кмет
4. Учредяване право на строеж за пристрояване на балкон – К.Л. 858
Предложение: кмет
5. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – К.Л. 868
Предложение: кмет
6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, намиращи се на територията на град Русе – К.Л. 872
Предложение: кмет
7. Публичен търг за продажба на общински недвижим имот в с. Тетово, Община Русе – К.Л. 869
Предложение: кмет
8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината върху недвижим имот в землището на град Русе – К.Л. 874
Предложение: кмет
9. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – К.Л. 865
Предложение: кмет
10. Отдаване под наем на помещение в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л. 871
Предложение: кмет
11. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
Предложение: кмет
12. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – К.Л. 875
Предложение: кмет
13. Избор на Управител на „Център по дентална медицина -1 – Русе”ЕООД – К.Л. 854
Предложение: кмет
14. Прекратяване на договор за контрол на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД
Предложение: председател ОбС
15. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за улична регулация и изменение план за регулация със сключване предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – К.Л. 873
Предложение: кмет
16. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – К.Л. 863
Предложение: кмет
17. Определяне на оценки на общински земи върху, които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – К.Л. 861
Предложение: кмет
18. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 855
Предложение: кмет
19. Корекции в план сметките на Общински инвестиционен фонд – К.Л. 870
Предложение: кмет
20. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2010/2011 година – К.Л. 866
Предложение: кмет
21. Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2010/2011 година – К.Л. 867
Предложение: кмет
22. Отпускане на персонална пенсия – К.Л. 862
Предложение: кмет
23. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе” на г-жа Щиляна Кръстева Маркова – Мими Николова, във връзка с юбилея – 80 години – К.Л. 859
Предложение: общински съветници
24. Допълнение на Наредба № 17 за Символиката на Община Русе – К.Л. 860
Предложение: общински съветници
25. Изказвания на граждани – Светлозар Ангелов
26. Питания
27. Готовността на учебните заведения в Община Русе за започване на новата учебна година. Справка за приключили ремонтни дейности в общинските детски ясли, градини и училища, подобрения, проблеми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)