Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на четиридесет и петото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 22.01.2015 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на четиридесет и петото заседание, което ще се проведе на 22.01.2015 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 818 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2014 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2015 г.
2. К.Л. 821 Даване на съгласие за стартиране на процедура по чл. 35, ал. 1 и ал. 3, т.6 от Закона за горите за замяна на поземлени имоти – частна общинска собственост с поземлени имоти – частна държавна собственост, представляващи горски територии в териториалния обхват на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Дунав“
3. К.Л. 811 Съгласие за продажба на общински терен от 17 кв.м. и 13 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ IV-989 и УПИ V-988 в кв. 38 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
4. К.Л. 820 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, Западна промишлена зона
5. К.Л. 812 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Касева чешма“, землище на град Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
6. К.Л. 816 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
7. К.Л. 823 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на КП „България без цензура“
8. Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на ПП „Алтернатива за българско възраждане“
9. К.Л. 824 Продължаване на договорни отношения
10. К.Л. 814 Попълване състава на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол (КПСК)
11. К.Л. 817 Допълнение на Програма „Асистирана репродукция“, приета с Решение №1255 по Протокол №44 от 11.12.2014 г. на Общински съвет-Русе
12. К.Л. 822 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2015 година
13. К.Л. 826 Приемане на План за действие на Община Русе /2015-2017 г./ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2020 г.)
14. К.Л. 819 Споразумение за сътрудничество между Община Русе, Национален съюз на трудово-производителните кооперации, Регионален съюз на трудово-производителните кооперации – Русе и Трудово-производителните кооперации „Прогрес“, „Солидарност“ и „Съгласие“
15. К.Л. 825 Съгласие за удължаване на срока на Запис на заповед в изпълнение на Решение 01183, прието с Протокол №42 от 16.10.2014 г. на Общински съвет-Русе и издаването на негово място на нов Запис на заповед, неотменно и безусловно, без протест и разноски, платим на предявяване, със срок за предявяване на плащането – 03.12.2015 г. в размер на 524 986.00 лв. в полза на договарящия орган – МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ по проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020 г.“
16. К.Л. 827 Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг във връзка с участие в пилотната фаза на проект „Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния сектор“, с цел реализация на пет инвестиционни проекта в полза на местната общност
17. К.Л. 813 Одобряване на зaдание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – напоителна система „Дием“ в землището на с. Червена вода и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
18. К.Л. 815 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводна връзка от съществуващ градски водопровод до съществуваща водопроводна шахта на сдружение „Караманлийка 2“ в местност „Караманлийка“, землище на гр. Русе
19. К.Л 828 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода юли-декември 2014 г.
20. Питания
21. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 27/16.01.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ засл. проф. В. Пенчев/