Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на четиридесет и петото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 17.06.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги“, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на четиридесет и петото заседание, което ще се проведе на 17.06.2010 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Заличаване на „Градски транспорт” ЕООД в ликвидация в Търговския регистър – К.Л. 800
Предложение: кмет

2. Провеждане на публично оповестен конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя по реда на чл. 19, ал. 8, т.1 ЗСПЗЗ – К.Л. 815
Предложение: кмет

3. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от Спортно училище „Майор Атанас Узунов” и от ОУ „Братя Миладинови” – К.Л. 801
Предложение: кмет

4. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост – К.Л. 802
Предложение: кмет

5. Отдаване под наем на част от имот, ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л. 803
Предложение: кмет

6. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – К.Л. 804
Предложение: кмет

7. Изменение и допълнение на Решение № 847, прието с Протокол № 42/22.04.2010 г. на ОбС-Русе – К.Л. 814
Предложение: кмет

8. Определяне на годишна наемна цена за земеделските земи от Общинския поземлен фонд и от Резервния фонд на Община Русе за стопанската 2010/2011 година и разрешаване сключване на договори за наем за земеделските земи от Резервния фонд – К.Л. 816
Предложение: кмет

9. Определяне на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – К.Л. 799
Предложение: кмет

10. Одобряване на актуализирана Обща схема на преместваемите обекти на територията на гр. Русе във връзка с чл. 7, ал. 4 от Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе – К.Л. 810
Предложение: кмет

11. Корекция на бюджета на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 808
Предложение: кмет

12. Изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – К.Л. 812
Предложение: кмет

13. Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Община Русе към Изпълнителна агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – К.Л. 813
Предложение: кмет

14. Корекция на план-сметката за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от ТБО – К.Л. 805
Предложение: кмет

15. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници от автобусни линии от утвърдената Републиканска транспортна схема – К.Л. 768
Предложение: кмет

16. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема – К.Л. 776
Предложение: кмет

17. Увеличаване капацитета на социална услуга център за настаняване от семеен тип – К.Л. 806
Предложение: кмет

18. Увеличаване капацитета на социална услуга център за стари хора – К.Л. 807
Предложение: кмет

19. Промяна на решение № 803, прието с Протокол № 39/25.02.2010 г. на ОбС-Русе – К.Л. 811
Предложение: общински съветници

20. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – К..Л. 809
Предложение: общински съветници

21. Определяне на представител на ОбС в Областен съвет за развитие на област Русе
Предложение: председател ОбС

22. Информация за големите проекти на общината, финансирани по Оперативни програми на Европейския съюз, включително и „Ремонт, модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на Община Русе”

23. Изказвания на граждани

24. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
(доц. В. Пенчев)