Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на четиридесет и първото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 25.03.2010 г., от 10.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги“, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на четиридесет и първото заседание, което ще се проведе на 25.03.2010 г., от 10.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Участие на „МБАЛ-Русе” АД в проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.
Предложение: кмет

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)