Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на четиридесет и третото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 13.11.2014 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на четиридесет и третото заседание, което ще се проведе на 13.11.2014 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 741 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – общинска собственост намиращи се на територията на Община Русе, за нуждите на Областна дирекция на МВР-Русе за срок от 5 /пет/ години
2. К.Л. 762 Приемане на начален баланс при ликвидация на „Обреден дом“ ЕООД
3. Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот и изградената в него едноетажна сграда със сутерен (бивша баня 5) – гр. Русе, кв. Дружба 2, бул. Гоце Делчев №4, АОС №6691/21.06.2012 г.
4. К.Л. 761 Прекратяване с ликвидация на „Паркстрой” ЕООД
5. К.Л. 744 Откриване процедура за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Ропотамо“№4, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
6. К.Л. 745 Прекратяване на съсобственост между Община Русе и физически лица върху недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Преспа“№3
7. К.Л. 746 Учредяване право на пристрояване на съществуващо таванско помещение прилежащо към апартамент „И“ на четвърти етаж във вход 1 на жилищен блок „Стефан Караджа“, намиращ се по бул. „Цар Освободител“№1, град Русе
8. К.Л. 748 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
9. К.Л. 740 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-156 по ул. „Филип Тотю“№6 в кв. 17 по регулационни план на село Басарбово, по реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост
10. К.Л. 747 Прекратяване на съсобственост в имот в землището на град Мартен, местност „Калето“
11. К.Л. 743 Удължаване срока на действие на договори за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на ОГФ
12. К.Л. 750 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения в гр. Русе и кв. Долапите
13. К.Л. 749 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ в гр. Русе
14. К.Л. 751 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
15. К.Л. 739 Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.01.2015 г
16. К.Л. 764 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 г.
17. К.Л. 760 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2014 година
18. К.Л. 759 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50 ал.1 от ПМС №3/15.01.2014г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 886/14.02.2014 г. – Приложение № №17 и 18.
19. К.Л. 752 Отчет за 54 МФ „Мартенски музикални дни Русе“ 2014
20. К.Л. 756 Промяна на правото на управление на част от недвижим имот, описан в акт № 6861 от 04.01.2013 г. от Дом за медико-социални грижи за деца – Русе на Община Русе за разкриване на комплекс от социални услуги
21. К.Л. 757 Стартиране на процедура по чл.36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за откриване на Център за настаняване от семеен тип
22. К.Л. 758 Промяна на вида на социалната услуга – резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип“ в социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, делегирана от държавата дейност.
23. К.Л. 765 Промени в Учредителният акт на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
24. К.Л.767 Актуализация на бюджета за 2014 г. на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
25. К.Л.766 Увеличаване на щата на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
26. К.Л. 742 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – захранващ кабел САВТТ 5х25 от МТП „Езерото“ до ПИ 503.2426 в местност „Дрибак 4, 5“, землище на с. Николово и на НН-САВТТ 4х16, заместващ демонстрирана въздушна мрежа
27. К.Л. 753 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразувани имоти № 509.22 и 509.23 в землището на с. Басарбово с ЕКАТТЕ02796, Община Русе, находящи се в местността „Кантона“
28. К.Л. 754 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 177009 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе находящ се в местността „Пундев баир“
29. К.Л. 755 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
30. К.Л. 763 Предложение на лица, които да бъдат определени за съдебни заседатели в Окръжен съд – Русе за мандат 2015-2020 г.
31. Промяна в състава на постоянните и смесените комисии към Общински съвет – Русе
32. Питане на Мариян Димитров – вх.№ 995/07.11.2014 г.
33. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/засл. проф. В. Пенчев/