Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на четиридесет и шестото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 12.02.2015 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, с чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, свиквам Общински съвет – Русе на четиридесет и шестото заседание, което ще се проведе на 12.02.2015 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л.830 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2014 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2015 г.
2. К.Л. 831 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите
3. К.Л.829 Приемане на бюджет на Община Русе за 2015 г. и приложенията към него
4. Изказване на М. Димитров – вх.№ 80/06.002.2015 г.
5. Изказване на М. Димитров – вх.№ 81/06.002.2015 г.
6. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)