Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на шестдесет и първото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 14.07.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на шестдесет и първото заседание, което ще се проведе на 14.07.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода от януари 2011 г. до юни 2011 г. К.Л. № 1177
Предложение: Председател на ОбС

2. Изменение на част от Решение № 1141, прието с Протокол № 53/24.11.2006 г. на Общински съвет-Русе, относно намаляване на минималните цени при разпореждане със земи, предвидени за нежилищно строителство в населените места на Община Русе К.Л. № 1165
Предложение: кмет

3. Премахване по реда на чл. 197, ал. 1 от ЗУТ на сграда, намираща се в град Русе, площад „Света Троица”№8, ЦГЧ К.Л. № 1144
Предложение: кмет

4. Прекратяване на съсобственост в имот по ул. Александровска”№ 106 в гр. Русе, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 на ОбС-Русе К.Л. № 1155
Предложение: кмет

5. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот-частна общинска собственост К.Л. № 1146
Предложение: кмет

6. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти-детски градина намиращи се на територията на Община Русе К.Л. № 1149
Предложение: кмет

7. Учредяване безвъзмездно право на ползване на Агенция за Социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане” със седалище в град Русе и запазване предназначението на общински недвижими имоти в град Русе вх. № 715/08.07.2011 г.
Предложение: кмет

8. Обявяване на общински имот – публична общинска собственост К.Л. № 1150
Предложение: кмет

9. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти, намиращи се в село Сандрово, Община Русе, Област Русе К.Л. № 1151
Предложение: кмет

10. Учредяване на безвъзмездно право на ползване, експлоатация и поддържане върху ВиК обекти и съоръжения, собственост на Община Русе К.Л. № 1157
Предложение: кмет

11. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гаражна клетка, ситуирана в УПИ II – за жил. стр., търговия и озеленяване в кв. 645, жк. „Дружба-3”, югозападно от жил. Бл. 46 и северозападно от ул. „Стоян Михайловски” по плана на гр. Русе К.Л. № 1158
Предложение: кмет

12. Маркиране и ползване – извлечение за 2011 г. в горските територии, собственост на Община Русе в землището на с. Тетово от Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат К.Л. № 1164
Предложение: кмет

13. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения К.Л. № 1160
Предложение: кмет

14. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост К.Л. № 1161
Предложение: кмет

15. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел К.Л. № 1162
Предложение: кмет
16. Отдаване под наем на помещение общинска собственост за клуб на политическа партия „ГЕРБ” К.Л. № 1163
Предложение: кмет

17. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ К.Л. № 1125 и вх. № 699/30.06.2011 г.
Предложение: кмет

18. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение К.Л. № 1145
Предложение: кмет

19. Одобряване на Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ съгласно Наредба № 7 на Общински съвет-Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе К.Л. № 1172
Предложение: кмет

20. Приемане на Обща схема на зона по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – зона „Б” /пл. „Свобода”/ и специфичните правила за приложението им К.Л. № 1173
Предложение: кмет

21. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 г. К.Л. № 1148 и вх. № 689/29.06.2011 г.
Предложение: кмет

22. Утвърждаване на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Русе К.Л. № 1147
Предложение: кмет

23. Увеличаване числеността на СЗ”КООРС” – Община Русе вх. № 707/05.07.2011 г.
Предложение: кмет

24. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе К.Л. № 1171
Предложение: кмет

25. Решение за одобрение на споразумение за сътрудничество по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Русе” К.Л. № 1154
Предложение: кмет

26. Решение за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе К.Л. № 1176
Предложение: кмет

27. Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2011/2012 г. К.Л. № 1175
Предложение: кмет

28. Издигане кандидатура на Русе за Европейска столица на културата и участие в процедурите по кандидатстване за европейската титла К.Л. № 1153
Предложение: кмет

29. Поставяне на паметен знак на родната къща на Йосиф Цанков – композитор К.Л. № 1123
Предложение: кмет

30. Издигане на бюст-паметник на Елиас Канети в гр. Русе К.Л. № 1170
Предложение: кмет

31. Решение за съфинансиране на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ „Незабравка-2” гр. Русе К.Л. № 1156
Предложение: кмет

32. Решение за кандидатстване с проект по схема за „Подбор на интегрирани проекти за осигуряване на съвременни социални жилища за маргинализирани групи К.Л. № 1159
Предложение: кмет

33. Кандидатстване на Община Русе по ОП „Развитие на човешките ресурси” – проект „Нови възможности” вх. № 708/05.07.2011 г.
Предложение: кмет

34. Разкриване на социална услуга „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР” за деца с увреждания като държавно делегирана дейност К.Л. № 1166
Предложение: кмет

35. Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания като държавно делегирана дейност К.Л. № 1167
Предложение: кмет

36. Разкриване на социална услуга „Защитено жилище” за възрастни хора с увреждания като държавно делегирана дейност К.Л. № 1168
Предложение: кмет

37. Разкриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца с епилепсия и деца с интелектуални затруднения като държавно делегирана дейност К.Л. № 1169
Предложение: кмет

38. Сключване на рамково споразумение за сътрудничество с СНЦ „Индустриален клъстер ЕЛЕКТРОМОБИЛИ” /ИКЕМ/ К.Л. № 1152
Предложение: Председател на ОбС

39. Правилник за начина и условията за отпускане на целево подпомагане за ученици в ДДЛРГ „Райна Гатева” и „Св. Димитър Басарбовкси” К.Л. № 1174
Предложение: Общински съветници

40. Приемане на дата за заседанието на ОбС за м. септември 2011 г.
Предложение: Председател на ОбС

41. Молба за опрощаване на държавно вземане на Милен Михайлов Михов
Предложение: Председател на ОбС

42. Молба за опрощаване на Стефанка Петрова Йорданова
Предложение: Председател на ОбС

43. Изказвания на граждани – Диляна Иванова и Бойко Никифоров

44. Питания

45. Информация относно разработване на пакет документи насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В.Пенчев)