Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на шестдесет и четвъртото извънредно заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 13.10.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на шестдесет и четвъртото извънредно заседание, което ще се проведе на 13.10.2011 г., от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св.Георги”, ет.6, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение на решение № 1273, прието с протокол № 61 от 14.07.2011 г. на ОбС – Русе – к.л.1227
Предложение: кмет

2. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.1229
Предложение: кмет

3. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.1231
Предложение: кмет

4. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот ПОС – к.л.1230
Предложение: кмет

5. Утвърждаване на самостоятелна паралелка с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2011/2012 г. – к.л.1228
Предложение: кмет

6. Избор на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в Община Русе – к.л.1232
Предложение: председател ОбС

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)