Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на шестнадесетото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 18.10.2012 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на шестнадесетото заседание, което ще се проведе на 18.10.2012 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги”, ет.6 на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 302 Прекратяване с ликвидация на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД
Предложение: кмет
2. К.Л. 320 Решение за прекратяване с ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе” ЕООД, гр. Русе
Предложение: кмет
3. К.Л. 321 Съгласие “КОЦ – Русе” ЕООД да участва с наддавателно предложение в обявена публична продан на имот – масивна двуетажна сграда, ж.к. „Родина-1 и 2”, ул. „Стоян Заимов” №2А, гр. Русе
Предложение: кмет
4. К.Л. 303 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2012 г и откриване на процедура за приватизация на Mагазин за хляб и хлебни изделия, намиращ се в партера на жилищен блок „Русия”, АОС №6730/27.07.2012 г.
Предложение: кмет
5. К.Л. 326 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе /приета на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и утвърдена от ОбС-Русе с Решение №392 по Протокол №21/18.12.2008г., изм. с Решение №48/30.12.2010г. на АС – Русе/
Предложение: общински съветници
6. К.Л. 316 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе
Предложение: общински съветници
7. К.Л. 313 Придобиване право на собственост върху имот, частна държавна собственост, гр. Русе, ул. Мадарски конник 8
Предложение: кмет
8. К.Л. 314 Учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 години, върху част от недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по ул. „Тракция” № 25, на Сдружение с обществено полезна дейност „Русенска католическа организация-Каритас”.
Предложение: кмет
9. К.Л. 318 Продажба на имот-частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда, по реда на чл.35, ал. 3 от ЗОС.
Предложение: кмет
10. К.Л. 323 Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост
Предложение: кмет
11. К.Л. 324 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот.
Предложение: кмет
12. К.Л. 308 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет
13. Предложение за учредяване право на строеж за изграждане на възлова станция за електроенергийно инфраструктурно обслужване в ПИ 63427.83.24, местност „Слатина”, землището на град Русе
Предложение: кмет
14. К.Л. 304 Допълнение на Решение № 177, прието с Протокол № 10 от 16.05.2012 г. на Общински съвет – Русе
Предложение: кмет
15. К.Л. 322 Дарение на движима вещ на Спортно училище „Майор Атанас Узунов” – Русе
Предложение: кмет
16. К.Л. 312 Утвърждаване на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2012/2013 година
Предложение: кмет
17. К.Л. 319 Даване на съгласие за изграждане на съоръжение – инсталация за оползотворяване на отпадъци преди депонирането им и определяне собствеността на съоръжението
Предложение: кмет
18. К.Л. 325 Инвестиционна инициатива за изграждане на подземен паркинг на територията на гр. Русе – ЦГЧ
Предложение: кмет
19. К.Л. 307 Одобряване на подробен устройствен план ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – ел. кабел ниско напрежение
Предложение: кмет
20. К.Л. 306 Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
Предложение: кмет
21. К.Л. 309 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Предложение: кмет
22. К.Л. 310 Допълване на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащ право на транспортни разходи от средства предоставени от държавния бюджет за 2012 г., утвърден с Решение на ОбС № 69 от 16.02.2012 г.- Прил. № 18.
Предложение: кмет
23. К.Л. 311 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 29 ал.1и ал.2 от ПМС №367/29.12.2011 г. от бюджет 2012 година, утвърден с Решение на ОбС № 69 от 16.02.2012 г.- Прил. № 17.
Предложение: кмет
24. К.Л. 317 Решение за кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа на следващия програмен период“
Предложение: кмет
25. К.Л.327 Предложение за разработване на проектно предложение от Община Русе по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” във втора фаза на схема ”Без граници”
Предложение: кмет
26. К.Л. 315 Приемане на декларация
Предложение: общински съветници
27. Предложението за опрощаване на държавно вземане на Алдин Александров Ангелов
Предложение: председател ОбС
28. Питания

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
(Д. КЪНЧЕВ)