Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на шестнадесетото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 17.07.2008 г. от 9.00 часа в Пленарната зала на Община Русе

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на шестнадесетото заседание, което ще се проведе на 17.07.2008 г. от 9.00 часа в Пленарната зала на Община Русе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на ОбС – Русе за периода декември – юни 2008 г. – к.л.210
Предложение – председател ОбС
2. Определяне на оценки на общински цени, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.199
Предложение – кмет
3. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот ПОС – к.л.185
Предложение – кмет
4. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на РИЕ по чл.57 от ЗУТ – к.л.186
Предложение – кмет
5. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.187
Предложение – кмет
6. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.55 и чл.56 от ЗУТ – к.л..188
Предложение – кмет
7. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот ЧОС – к.л.184
Предложение – кмет
8. Отдаване под наем на част от имот ЧОС за клуб на политическа партия – к.л.191
Предложение – кмет
9. Предложение за изменение план за улична регулация, план за регулация на кв.236 за урегулиран поземлен имот по ул.Хан Аспарух – к.л.211
Предложение – кмет
10. Учредяване право на строеж за пристрояване на тераси – к.л.190, две предложения
Предложение – кмет
11. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за УПС за изграждане на гараж в ж.к.Здравец-изток, на ул.Рига – к.л.183
Предложение – кмет
12. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС – к.л.189
Предложение – кмет
13. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот УПИ ХV-381 от кв.35 по плана на с.Сандрово – к.л.181
Предложение – кмет
14. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински жилищен имот, намиращ се в гр.Русе, ул. Ген.Радецки 13 – к.л.182
Предложение – кмет
15. Откриване на тръжна процедура за продажба на недвижим имот ЧОС, ул.Йосиф Цанков 65А – к.л.204
Предложение – кмет
16. Допълване на т.2 от Приложение 2.1. на решение № 82/28.02.2008 г. на ОбС – Русе – к.л.215
Предложение – кмет
17. Решение за приватизация чрез търг на „Изкуство – Д.В.” ЕООД – к.л.216
Предложение – кмет
18. Приемане на начален баланс при ликвидация на „Инвеститорски контрол” ЕООД – к.л.196
Предложение – кмет
19. Приемане начален баланс при ликвидация на „Чистота – Русе” ЕООД – к.л.195
Предложение – кмет
20. Програма за овладяване популацията на бездомните кучета на територията на община Русе – к.л.209
Предложение – общински съветници
21. Корекция на бюджета на общината за 2008 г. – к.л.197
Предложение – кмет
22. Изплащането на средствата от Общинския бюджет за компенсиране на безплатните и с допълнителни намаления пътувания на определени категории пътници – к.л.213
Предложение – кмет
23. Решение за определяне на допълнително заплащане на км пробег за транспортна услуга – превоз на пътници по вътрешноградски линии № 16 и № 10 от Общинската транспортна схема – к.л.198
Предложение – кмет
24. Обсъждане инвестиционната програма на ЕГГЕД за съвместното дружество с Община Русе
Предложение – кмет
25. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи – к.л.194
Предложение – кмет
26. Промяна на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2008 г. – к.л.192
Предложение – кмет
27. Завършване реконструкцията на Театрален комплекс, блокове „Е”, „Ж”, „И” – к.л.178
Предложение – кмет
28. Изменение на решение № 64/13.02.2008 г. на ОбС за приемане на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция – к.л.200
Предложение – кмет
29. Допълнение на решение № 124/13.03.2008 г. за избиране членове на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция – к.л.201
Предложение – кмет
30. Приемане на подробен устройствен план на „Парка на младежта” – к.л.202
Предложение – кмет
31. Отчет за 48 МФ „Мартенски музикални дни” 2008 – к.л.205
Предложение – кмет
32. Съгласие за промяна на предназначението на земеделска земя в друга територия в землището на с.Басарбово, местност „Кантона” – к.л.179
Предложение – кмет
33. Даване на съгласие за промяна на дружествения договор на „ВиК” ООД в частта му относно името на дружеството
Предложение – председател ОбС
34. Именуване на улици на територията на гр.Русе – к.л.203
Предложение – кмет
35. Преминаване на кметство с.Щръклево към Община Русе – к.л.206
Предложение – председател ОбС
36. Създаване на водолазна група към общинско звено КООРС – к.л.208
Предложение – общински съветник
37. Изменение и допълнение към Наредба № 4 на ОбС – Русе – к.л.193
Предложение – кмет
38. Промени в Наредба № 12 за рекламната дейност на територията на Община Русе – к.л.207
Предложение – общински съветници
39. Приемане на Наредба № 21 за социално подпомагане на граждани от бюджета на общината – к.л.144
Предложение – председател ОбС
40. Приемане на Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания – к.л.214
Предложение – общински съветници
41. Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Русе – к.л.217
Предложение – кмет
42. Одобряване на споразумение за сътрудничество между община Силистра и общините Русе и Видин при изпълнение на проект „Новото публично управление в дунавските общини – гарант за прозрачност и публичност при обслужване на гражданите и бизнеса” по оперативна програма „Административен капацитет”
Предложение – кмет
43. Опрощаване на държавно вземане на Йорданка Александрова Овчарова
Предложение – председател ОбС
44. Изказвания на граждани
45. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/