Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на шестото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 16.02.2012 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на шестото заседание, което ще се проведе на 16.02.2012 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2011 – 2015 г. – К.л.44
Предложение: кмет
2. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011 – 2015 г. – К.л.47
Предложение: кмет
3. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 г. – К.л.46
Предложение: кмет
4. Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2011 г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2012 г. – К.л.45
Предложение: кмет
5. Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2011 г. – К.л.41
Предложение: кмет
6. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2012 г. К.л. 40
Предложение: кмет
7. Предложение за кандидатстване по проект „Красива България” – К.л.42
Предложение: кмет
8. Утвърждаване на Споразумение за безвъзмездна подкрепа и сътрудничество между Община Русе и сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум” за реализиране на проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11 – „Приеми ме” – К.л.43
Предложение: кмет
9. Решение за кандидатстване с проект по покана на Министерството на труда и социалната политика по схема „Социално включване”
Предложение: кмет
10. Изказвания на граждани
11. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)