Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 1-во заседание на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност на Общински съвет-Русе

    На основание чл.52, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, свиквам  Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност  на 1-во заседание, което ще се проведе на 09.01.2008 г. от 14.30 часа в сградата на Община Русе, Заседателна зала  при следния дневен ред

ДНЕВЕН РЕД:

1.Обсъждане и приемане на вътрешни правила на ПКЗОРС
2.Провеждане на търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти 

вносител: кмет на Община Русе

3.Съгласие за сабаряне на сгради ЧОС

вносител: кмет на Община Русе

4. Учредяване право на надстрояване на общественно-обслужваща сграда

вносител: кмет на Община Русе

5.Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на имот ЧОС

вносител: кмет на Община Русе

6.Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на имот ЧОС

вносител: кмет на Община Русе

7. Учредяване право на строеж за пристрояване към общественно-обслужваща сграда

вносител: кмет на Община Русе

8. Учредяване право на строеж за надстрояване на общественно-обслужваща сграда 

вносител: кмет на Община Русе

9. Съгласие за промяна на предназначение на земеделска земя  в производственна територия в землището на гр.Русе, местност «Под Ормана»

вносител: кмет на Община Русе

10. Учредяване право на строеж за пристрояване  към общественно-обслужваща сграда

 вносител: кмет на Община Русе

11. Определяне на нов размер на такси за ползване на детски градини, ясли, домашен социален патронаж и детска млечна кухня 

вносител: кмет на Община Русе

12.Промени в Наредба 16 на ОбС – Руссе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

вносител: кмет на Община Русе

13.Отпускане на персонална пенсия на Бранислав Иванов

вносител: кмет на Община Русе

14. Отпускане на персонална пенсия  на Джанер Шевкъев

вносител: кмет на Община Русе

15.Определяне на курсове за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия София – Русе

вносител: кмет на Община Русе

16. Започване на процедура по утвърждаване на ПУП – Парцеларен план за довеждане на инфраструкнура на Русенски индустриаленпарк – местност «Слатина»

вносител: кмет на Община Русе

17. Изменение Правилника на ОП “Спортни имоти 

вносител: кмет на Община Русе

18.Учредяване на залог на активи за обезпечаване банкови гаранции от  «Паркстрой»ЕООД

вносител: кмет на Община Русе

19. Утвърждаване на ПУП  – изменение на план за застрояване на УПИ LХV – „ТМ” АД по плана на гр.Русе в Източна промишлена зона

вносител: кмет на Община Русе

20. Започване на процедура по утвърждаване на ПУП  – Парцеларен план за довеждащата инфраструктура на Русенски индустриален план – местност «Слатина»

вносител: кмет на Община Руссе

21.Удължаване срока на договор за възлагане на управлението на «Паркстрой»ЕООД 

вносител: кмет на Община Руссе

22.Определяне размера на такса за битови отпадъци на висшите училища на територията на общината

вносител: Общински съветници

23. Придобиване в собственост  на Община Русе на филиал на детски заведения, собственост на «Тежко машиностроене» АД /в ликвидация/

вносител: кмет на Община Русе

24. Приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС по ул.Шейново 14, гр.Русе на юридическо лице, осъществяващо общественно полезна дейност

вносител: Общински съветници

25.Прекратяване на съсобственост в имот в гр.Русе, ж.к.Изток по ул.Прага чрез продажба в часта на общината

вносител: кмет на Община Русе

26. Предоставяне безвъзмездно право на управление на „Детска ясла” №1 на част от общински недвижим имот, находящ се по ул.Червен № 5 в гр.Русе 

вносител: кмет на Община Русе

27. Обявяване на имот за ПОС  –

вносител: кмет на Община Русе

28.Допълнение на Наредба 9 – 

вносител: кмет на Община Русе
                                                                 Председател:
                                                                                        / Десислава Атанасова/