Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 10-то заседание, което ще се проведе на 18.06.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, в зала „Св. Георги“, ет.6

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 10-то заседание, което ще се проведе на 18.06.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, в зала „Св. Георги“, ет.6 в сградата на общината, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.л.159 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л.193 Одобряване на нова структура на дейност „Общинската администрация“ и промяна на численост в местните дейности в сила от 01.07.2020 г.
 3. К.л.179 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2019 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 4. К.л.180 Предоставяне безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. (десет години) на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост с адрес: гр. Русе, ул. „Чипровци” № 14, бл. „Клисура“, вх.1, ет.1 на Сдружение „Национална асоциация на сляпо – глухите в България“
 5. К.л.181 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  с. Сандрово, ЕКАТТЕ: 65348, Община Русе, ул. „Хан Крум“ №29, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 6. К.л.182 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Под левента”, землище на гр. Русе
 7. К.л.183 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Сандрово, ЕКАТТЕ: 65348, Община Русе, ул. „Г. Бенковски“ №5, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 8. К.л.184 Изразяване на предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 63427.314.84 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с адрес град Русе, местност „Коев кладенец“
 9. К.л.185 Отдаване под наем на част от масивна едноетажна сграда – публична общинска собственост, разположена в ПИ №502.1055 по плана на с. Ново село, Община Русе
 10. К.л.186 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 11. К.л.187 Освобождаване от плащане на месечни наемни вноски на наемателите на общински имоти за периода от 14.05.2020 г. до 31.05.2020 г. включително, чиято дейност е засегната от наложените временни противоепидемични мерки със заповеди на Министъра на здравеопазването на Република България през време на извънредната епидемична обстановка, обявена с РМС № 325 / 14.05.2020 г.
 12. К.л.189 Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на терени – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки
 13. К.л.190 Одобряване на конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки
 14. К.л.194 Предоставяне безвъзмездно в полза на политически партии за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост
 15. К.л.162 Даване на съгласие за участие на Община Русе като член в Сдружение „Дунавски Дигитален иновационен хъб“, подкрепа на кандидатстването му с проектно предложение по програма „Цифрова Европа“
 16. К.л.171 Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча, в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
 17. К.л.161 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и  условията  за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на  територията на Община Русе
 18. К.л.178  Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2020 г. и допълнение с вх.№ 584/05.06.2020 г.
 19. К.л.176 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект “Инвестиране в пътната безопасност  и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“,акроним на проекта:ROAD SAFETY AND TEN-T CONNECTIVITY RUSE-GIURGIU, с код: ROBG-418 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020
 20. К.л.177 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект “Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе – Гюргево“, с e-MS код ROBG-424 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020
 21. К.л.163 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2020 г.
 22. К.л.188 Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 2016-2020 г., приемане на доклада за 2019 год. и Годишния план за развитие на социалните услуги в Община Русе – Планов период 2020 г. и прогноза за 2021 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги
 23. К.л.172 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 24. К.л.192 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2, на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение
 25. К.л.173 Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД 
 26. К.л.164 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –довеждащи водопровод и електропровод  до имот с идентификатор 47336.10.331 в м. „Вехтите лозя“, землище на гр. Мартен
 27. К.л.165 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – довеждащи водопровод и електропровод  до имот с идентификатор 63427.299.42 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 28. К.л.166 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 65348.20.53 в м. „Корията“, землище на с. Сандрово
 29. К.л.167 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.741, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе  
 30. К.л.168 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.166.152, находящ се в местността „АСТАРДЖИЙКА“, гр. Русе  
 31. К.л.169 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65348.68.176, находящ се в местността „Люцерните“, с. Сандрово, община Русе  
 32. К.л.170 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.11.148, находящ се в кв. ДЗС, гр. Русе
 33. К.л.174 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2368, находящ се в местност „Караач“, гр. Русе
 34. К.л.175 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.300.38, находящ се в местност „Саръ баир“, гр. Русе
 35. К.л.191 Приемане на решение по Сигнал с вх. № 259/27.02.2020г. до Комисията по етика
 36. Питания
 37. Питане от Станислав Бонев, представляващ сдружение „Русе пита“ – вх.№592/2020 г.

2020 г.

 • Изказване от Мариян Димитров – 486/2020 г.
 • Изказване от Мариян Димитров – 601/2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Иво Пазарждиев/