Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 12-то заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 19.07.2016 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 12-то заседание, което ще се проведе на 19.07.2016 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 246 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 290 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода ноември 2015 г. – юни 2016 г.
3. К.Л. 254 Решение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта“ на град Русе
4. К.Л. 291 Учредяване право на пристрояване на „Диагностичен консултативен център 1-Русе“ ЕООД за изграждане на обект „Изграждане на платформа за инвалиди, фасадно оформление и оформяне на централен вход на „ДКЦ 1-Русе“ ЕООД
5. К.Л. 262 Промяна в списъците с общински жилища
6. К.Л. 263 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес в град Русе, ул. „Свети Сава“ №12
7. К.Л. 264 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Цанков“№56
8. К.Л. 265 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба 2“, ул. „Мими Балканска“№5
9. К.Л. 266 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Караманлийка“, землище на град Русе
10. К.Л. 267 Съгласие за попълване на Картата на възстановената собственост с липсващи отсечки на съществуващи полски пътища в местността „Пундев баир“, землището на с. Николово, Община Русе
11. К.Л. 268 Приемане на решение за установяване позицията на Община Русе по повод заседание на Общо събрание на съсобствениците за имот, намиращ се на ул. „Никола Палаузов“№13, гр. Русе, насрочено на 03.08.2016 г. от 14.00 часа в сградата на Областна администрация Русе
12. К.Л. 269 Безвъзмездно прехвърляне в собственост в полза на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на общински незастроен поземлен имот, площ от 3 843 кв.м. в местността „Слатина“, Община Русе за нуждите на обект „Изграждане на интермодален терминал Северен централен район на планиране в България-Русе“
13. К.Л. 270 Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда в с. Семерджиево, ул. „Арда“№2 по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
14. К.Л. 271 Прекратяване на съсобственост в самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.3940.4.9, намиращ се в град Русе, ул. „Александровска“№97, по реда на чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост
15. К.Л. 272 Застраховане на общински жилищни имоти
16. К.Л. 273 Съгласие за възстановяване право на собственост върху част от имот с идентификатор 63427.296.82, находящ се в местността „Чифлика“, землище на град Русе
17. К.Л. 276 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Коледен базар
18. К.Л. 277 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, съобразно чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет-Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
19. К.Л. 278 Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за стоматологичен кабинет
20. К.Л. 279 Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на Английска гимназия „Гео Милев“ – гр. Русе
21. К.Л. 280 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. Бъзън
22. К.Л. 281 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Българска асоциация на пенсионерите“
23. К.Л. 282 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5, на Общински съвет-Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе
24. Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 02.08.2016 г.
25. К.Л. 274 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
26. К.Л. 275 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 43, ал. 1 от ПМС №380/29.12.2015 г. от Бюджет 2016 година, утвърден с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016 г. – Приложение №18
27. К.Л. 257 Изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе
28. К.Л. 258 Отчет за 56. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2016
29. К.Л. 259 Преобразуване на общинските обслужващи звена в Центрове за подкрепа за личностно развитие
30. К.Л. 260 Промяна в наименованията на обединените детски заведения и целодневните детски градини на територията на Община Русе
31. К.Л. 261 Промяна на статута на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ и ПГСС „Ангел Кънчев“ от държавно в общинско училище
32. К.Л. 285 Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2016/2017 година
33. К.Л. 248 Актуализация на местоположението и броя на местата на таксиметровите стоянки в гр. Русе
34. К.Л. 249 Актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2016-2020 г.
35. К.Л. 253 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16, на Общински съвет-Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
36. К.Л. 247 Проектно предложение „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“
37. К.Л. 250 Представяне на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, ос Отпадъци, процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. Осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци
38. К.Л. 252 Приемане на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г.
39. К.Л. 255 Членство на Община Русе в Сдружение „Български речен клъстер „Дунав“
40. К.Л. 289 Осигуряване на допълнително финансиране по проект „Техническа помощ за Община Русе – Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“, финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-8.001-0003-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
41. К.Л. 251 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно кабелно ел. захранване и захранващ водопровод за ПИ 187023 в местност „Стопански двор“, землище на с. Червена вода
42. К.Л. 283 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.482, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе
43. К.Л. 286 Изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните, цени на услуги и права на територията на Община Русе
44. К.Л. 284 Изменение на Решение №1187, прието с Протокол №42/16.10.2014 година на Общински съвет-Русе
45. К.Л. 288 Ремонт на улична мрежа и тротоарите в населените места на територията на Община Русе
46. Приемане на план за заседанията на Общински съвет – Русе за месец септември и четвъртото тримесечие на 2016 г.
47. Питания на общински съветници
48. Изказванe на Мариян Димитров – вх.№568/08.07.2016 г.
49. Изказванe на Бойко Никифоров – вх.№571/11.07.2016 г.
50. Изказванe на Мариян Димитров – вх.№572/11.07.2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)