Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 13-то заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 19.09.2016 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 13-то заседание, което ще се проведе на 19.09.2016 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на декларация
2. К.Л.305 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2015 г.
3. К.Л.303 Откриване на процедура за приватизация на застроен поземлен имот намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015г. с площ от 18 968 кв.м.
4. К.Л.304 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2016 г. и откриване на процедура за приватизация на поземлен имот със застроената в него едноетажна полумасивна сграда, АОС №8061/19.07.2016 г. в с. Тетово, Община Русе
5. К.Л. 336 Упълномощаване на представителите на Община Русе за участие в общото събрание на акционерите на „Проект Русе“ АД, което ще се проведе на 19.09.2016 година
6. К.Л.318 Безвъзмездно придобиване на право на собственост от страна на Община Русе, върху имот – частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 63427.1.64.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“ №2, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост (ЗДС)
7. К.Л.319 Безвъзмездно придобиване на право на собственост от страна на Община Русе, върху движими вещи – държавна собственост, представляващи мелнично оборудване, разположено в сграда с идентификатор 63427.1.64.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“ №2, по реда на чл.63 от Закона за държавната собственост (ЗДС)
8. К.Л.321 Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в град Русе, ул. „Ангел Кънчев“ №1 на Национален осигурителен институт, за нуждите на Районно управление „Социално осигуряване“ – Русе
9. К.Л. 330 Учредяване безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот-публична общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Средна кула“, ул. Йордан Йовков“ №12 на Областна дирекция на МВР – Русе
10. К.Л.320 Придобиване в собственост на Община Русе на недвижим имот-държавна собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, по реда на чл. 54 от ЗДС
11. К.Л.322 Учредяване право на пристрояване за изграждане на асансьор към съществуваща сграда с идентификатор 63427.2.1869.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: в гр. Русе, ул. „Оборище“ №23
12. К.Л.323 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи, представляващи 165 броя контейнери тип ракла с вместимост 1,10 куб. м.
13. К.Л.324 Съгласие за продажба на общински терен от 5,10 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ IV-305 в кв. 21 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
14. К.Л.325 Съгласие за продажба на общински терен от 9 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XI-1861 в кв. 226 по регулационния план на град Русе
15. К.Л. 326 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, ул. „Кръстец” №25
16. К.Л. 327 Съгласие за възстановяване право на собственост чрез обезщетяване със земеделска земя по реда на чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и представляващи поземлени имоти с идентификатори 63427.34.40, 63427.35.9 и 63427.46.70 в землището на град Русе
17. К.Л. 328 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе
18. К.Л. 329 Съгласие относно учредяване на право на прокарване през общински поземлени имоти за изграждане на присъединителни топлопроводи в полза на “Топлофикация Русе” – ЕАД, срещу задължението от тяхна страна да изградят за своя сметка присъединителен топлопровод, абонатна станция, отопление и вентилация на зала за тенис на маса в СК „Ялта“, собственост на Община Русе
19. К.Л.314 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти
20. К.Л.315 Отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост като лекарски кабинет
21. К.Л.302 Предоставяне за управление на поземлени имоти в горски територии – собственост на Община Русе на ОП „Паркстрой – Русе“
22. К.Л. 331 Отдаване под наем на имот от общински поземлен фонд без търг или конкурс
23. К.Л.309 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2016 г.
24. К.Л.310 Изменение на бюджета на Община Русе към 30.06.2016 г.
25. К.Л.311 Корекция на бюджета на Община Русе за 2016 г.
26. К.Л.312 Приемане на актуализирана бюджетна прогноза 2017-2019 г. – местни дейности на Община Русе и приложения
27. К.Л.313 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 43, ал. 1 от ПМС №380/29.12.2015 г. от Бюджет 2016 г., утвърден с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016 г. – Приложение №18
28. К.Л.316 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
29. К.Л. 332 Определяне размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници
30. К.Л.299 Съгласие Община Русе да издаде запис на заповед, без протест и разноски в полза на МОН, Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“
31. К.Л.301 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на труда и социалната политика, управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
32. К.Л.317 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
33. К.Л.306 Решение за допълнение на Решение № 219 прието с протокол № 9 от 19.05.2016 г.
34. К.Л. 333 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе
35. К.Л. 334 Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Русе
36. К.Л. 335 Решение за дейността на обслужващите звена – общински Центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Русе
37. К.Л. 337 Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2016/2017 година
38. К.Л.292 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.448 находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе
39. К.Л.293 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение за имот с идентификатор 63427.227.6 в местност „Над линията“, землище на гр. Русе
40. К.Л.294 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и захранващ ел. кабел ниско напрежение за имот с идентификатор 63427.43.20 в м. „Кадишева нива“, землище на гр. Русе
41. К.Л.295 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и ел. кабел ниско напрежение за имот с идентификатор 63427.153.2354 в местност „Караач“, землище на гр. Русе
42. К.Л.296 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод ф 25 мм до имот с идентификатор 63427.9.527 в кв. „Долапите“, гр. Русе
43. К.Л.297 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – газопроводно отклонение от съществуващ кранов възел в ПИ 236 до ПИ 000181 в м. „Боклоджа“, землище на с. Червена вода
44. К.Л.298 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ЕПО 20 кV и кабел средно напрежение към МТП – 300 кVА „Тракторен стан“ в м. „Гърков дол“, землище на гр. Русе
45. К.Л.307 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 63427.299.38 и 63427.299.39, находящи се в местността „Саръ баир“, гр. Русе
46. К.Л.308 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 503.1323 по плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак“4,5 с. Николово, Община Русе
47. К.Л.300 Създаване на комисия, която да изработи Стратегия за реализация на електронното управление на Община Русе и план за изпълнение на тази стратегия в периода 2016-2020 г.
48. Определяне на представител на Общински съвет – Русе в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
49. Питания на общински съветници
50. Изказване на Светлозар Ангелов – вх.№ 644/2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)