Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 14-о заседание, което ще се проведе на 19.11.2020 г. от 9.00 часа в гр. Русе, ул. „Студентска“ №8, Канев център – Заседателна зала

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 14-о заседание, което ще се проведе на 19.11.2020  г. от 9.00 часа в гр. Русе, ул. „Студентска“ №8, Канев център – Заседателна зала, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.273 Одобряване на „Общ устройствен план на Община Русе“ /ОУПО Русе/
 2. К.л. 304 Допълване на Годишния план за работа по приватизация през 2020 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Рига“ №24, предмет на АОС №9855/16.10.2020 г.
 3. К.л. 296 Промяна на Приложение №1 от Правилника за дейността на ОП „Управление на общински имоти“
 4. К.л. 305 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Общински пазари” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 5. К.л. 306 Одобряване на Бизнес план за развитието на„Общински транспорт Русе” ЕАД за периода 2021-2023 година
 6. К.л. 307 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Диагностично- консултативен център 1 – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 7. К.л. 308 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 8. К.л. 309 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Медицински център 1 – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 9. К.л. 310 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Център за психично здраве – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 10. К.л. 311 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на„Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 11. К.л. 312 Одобряване на Бизнес програма за планиране дейността на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД за периода 2021 – 2023 година
 12. К.л. 313 Провеждане на конкурс за управител на „Център по дентална медицина – Русе” ЕООД
 13. К.л. 302 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на   обекти – общинска собственост в организиран Мартенски базар
 14. К.л. 303 Промяна на официалния адрес на ДГ „Ралица“, гр. Русе
 15. К.л. 318 Предоставяне безвъзмездно в полза на политическа партия „ВОЛЯ“ за ползване на свободно нежилищно помещение – частна общинска собственост
 16. К.л. 319 Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 г. на недвижими   имоти – общинска собственост
 17. К.л. 323 Прехвърляне възмездно собственост на Трафопост
 18. К.л. 301 Упълномощаване на управителя на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД да проведе преговори и да сключи споразумение на основание чл. 365 от Закон за задълженията договорите (ЗЗД) и във връзка § 1, ал. 3 от ПРЗ на Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2020 г. за заплащане на незаплатени стойности на дейности в болничната медицинска помощ, установени чрез проверки, открити със заповеди на директорите на РЗОК на основание чл. 72, ал. 2 от ЗЗО и Инструкция № РД-16-43/09.06.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗЗО, констатирани като подлежащи на заплащане
 19. Упълномощаване на управителя на Специализирана болница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – ЕООД (СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД) да проведе преговори и да сключи споразумение на основание чл. 365 от Закон за задълженията договорите (ЗЗД) и във връзка § 1, ал. 3 от ПРЗ на Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2020 г. за заплащане на незаплатени стойности на дейности в болничната медицинска помощ, установени чрез проверки, открити със заповеди на директорите на РЗОК на основание чл. 72, ал. 2 от ЗЗО и Инструкция № РД-16-43/09.06.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗЗО, констатирани като подлежащи на заплащане
 20. Вх. № 1243/13.11.2020 г. Изказване на Мариян Димитров
 21. К.л. 317 Прекратяване на Договор № 4362 / 19.11.2018 г. за безвъзмездно третиране (сепариране) на битови отпадъци, сключен между Община Русе и „Топлофикация Русе“ ЕАД
 22. К.л. 320 Информация за изменения  на  Бюджета на Община  Русе към 30.09.2020 година 
 23. К.л. 321 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 г. и допълнение с вх.№1223/2020 г.
 24. К.л. 322 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи  право    на транспортни разходи, съгласно чл. 34 ал.1 от ПМС №381/30.12.2019г. от Бюджет 2020 година,  утвърден с Решение на Общински съвет №66, прието с Протокол №5/10.02.2020г. –  Приложение № 18
 25. К.л.  300  Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната   територия – трасе на захранващи ел. кабели средно напрежение 20 kV до имот с идентификатор 63427.107.76 в м. „Гарван бюлюк“,  землище на гр. Русе
 26. К.л. 314 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен    план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.313, находящ се в местността „КОНУБУНАР“, гр. Русе
 27. К.л. 315 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен    план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.523, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе 
 28. К.л. 316 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен    план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.157.1434, находящ се в местност „Папаз дере“, гр. Русе
 29. К.л. 299 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №2, на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение
 30. К.л.295 Изменение и допълнение на Наредба №4 за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе
 31. К.л. 297 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
 32. К.л. 298 Временна комисия създадена с Решение №164, прието с Протокол №9 от 21.05.2020 г. на ОбС – Русе
 33. Отмяна на  Решение № 281 прието с Протокол 13 от 22.10.2020 г. от ОбС – Русе
 34. Изменение на  Решение № 293 прието с Протокол 13 от 22.10.2020 г. от ОбС – Русе
 35. Питания
 36. Изказвания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Иво Пазарджиев/